1 min

Tất cả những gì có hình tướng là giả dối là ý nói hình tướng g‪ì‬ DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

    • Buddhism

42 Tất cả những gì có hình tướng là giả dối là ý nói hình tướng gìTrò hỏi:
Tất cả những gì có hình tướng đều là hư dối. Vậy Đức Phật làm hoa tiêu để dẫn tánh Phật có Công đức trở về Phật giới, thì sao nó lại không phải là hình tướng? Xin giải thích rõ như thế nào gọi là hình tướng, và như thế nào là có hình tướng mà là không phải?
Thầy trả lời:
Tất cả những gì có hình tướng đều là hư dối.
Đức Phật dạy: Các hình tướng bằng Tứ Đại, là duyên hợp, gọi là giả dối. Còn các hình tướng bằng hình hay bóng của các vị: Phật - Trời - Thần -Thánh - Tiên, mà có ở trên Trái Đất này, đều là do các vị cõi Âm hiện ra để thoả mãn lòng ham muốn của con Người, nên Đức Phật gọi là giả dối!
Còn Hoa Tiêu mà Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông nói đây là: Hoa Tiêu duy nhất chỉ có ở núi Hy Mã Lạp Sơn, khi Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên hành lễ tiễn Phật gia trở về Phật giới. Hoa Tiêu này, do vị Kim Thân Phật ngự ở Tầng bình lưu,cách Trái Đất từ 17 đến 50 cây số, phát ra, để hướng Trung Ấm Thân đưa tánh Phật và khối công đức ra Tầng bình lưu để trở về Phật giới.
Hoặc Hoa Tiêu của các vị Thần, Thánh, Tiên, từ núi Hy Mã Lạp Sơn, làm Hoa Tiêu để hướng dẫn vị Thần quản lý Trung Ấm Thân người chết, đến nơi hành lễ ở núi Hy Mã Lạp Sơn.
2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:
✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4
✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html
Liên hệ:
✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
✅ Email: thientongmt@gmail.com
✅ Mobile: +84 916 01 66 27

42 Tất cả những gì có hình tướng là giả dối là ý nói hình tướng gìTrò hỏi:
Tất cả những gì có hình tướng đều là hư dối. Vậy Đức Phật làm hoa tiêu để dẫn tánh Phật có Công đức trở về Phật giới, thì sao nó lại không phải là hình tướng? Xin giải thích rõ như thế nào gọi là hình tướng, và như thế nào là có hình tướng mà là không phải?
Thầy trả lời:
Tất cả những gì có hình tướng đều là hư dối.
Đức Phật dạy: Các hình tướng bằng Tứ Đại, là duyên hợp, gọi là giả dối. Còn các hình tướng bằng hình hay bóng của các vị: Phật - Trời - Thần -Thánh - Tiên, mà có ở trên Trái Đất này, đều là do các vị cõi Âm hiện ra để thoả mãn lòng ham muốn của con Người, nên Đức Phật gọi là giả dối!
Còn Hoa Tiêu mà Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông nói đây là: Hoa Tiêu duy nhất chỉ có ở núi Hy Mã Lạp Sơn, khi Ban Nghi lễ Thần Thánh Tiên hành lễ tiễn Phật gia trở về Phật giới. Hoa Tiêu này, do vị Kim Thân Phật ngự ở Tầng bình lưu,cách Trái Đất từ 17 đến 50 cây số, phát ra, để hướng Trung Ấm Thân đưa tánh Phật và khối công đức ra Tầng bình lưu để trở về Phật giới.
Hoặc Hoa Tiêu của các vị Thần, Thánh, Tiên, từ núi Hy Mã Lạp Sơn, làm Hoa Tiêu để hướng dẫn vị Thần quản lý Trung Ấm Thân người chết, đến nơi hành lễ ở núi Hy Mã Lạp Sơn.
2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:
✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4
✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html
Liên hệ:
✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
✅ Email: thientongmt@gmail.com
✅ Mobile: +84 916 01 66 27

1 min