33 episodes

Vitajte na našom podcaste, kde si môžete vypočuť pravidelné nedeľné kázne. Nech je pre Vás tento čas inšpiratívny. Pre viac informácií navštívte našu webovú stránku: https://www.ecavza.sk

ECAV Žilina ECAV Žilina

  • Viera a duchovno
  • 5.0 • 6 Ratings

Vitajte na našom podcaste, kde si môžete vypočuť pravidelné nedeľné kázne. Nech je pre Vás tento čas inšpiratívny. Pre viac informácií navštívte našu webovú stránku: https://www.ecavza.sk

  Keď čakáme …

  Keď čakáme …

  Ranná kázeň: Ž(27, 14)
  „Očakávaj na Hospodina! Pevný buď! Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj Hospodina!“
  Káže: Olinka Kaňuchová
  Príspevok Keď čakáme … zobrazený najskôr Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline.

  • 22 min
  Modlitba – teória a prax

  Modlitba – teória a prax

  Večerná kázeň: Ž(61, 4-5)
  „Lebo si mojím útočiskom, si pevnou vežou pred nepriateľom. V Tvojom stane chcem byť hosťom naveky, utiekať sa do skrýše Tvojich krídel.“
  Káže: Jozef Havrila
  Príspevok Modlitba – teória a prax zobrazený najskôr Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline.

  • 11 min
  Keď sa stretnú dve ženy

  Keď sa stretnú dve ženy

  Ranná kázeň: L(1, 45-47)
  „A blahoslavená, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. Vtedy povedala Mária: Velebí moja duša Pána a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi, “
  Káže: Lenka Janotková
  Príspevok Keď sa stretnú dve ženy zobrazený najskôr Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline.

  • 25 min
  Cantate-spievajte

  Cantate-spievajte

  Večerná kázeň: Ž(98)
  „ Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Lebo vykonal divné veci: pravica Jeho pomohla Mu, i Jeho sväté rameno. Hospodin svoju spásu oznámil, zjavil svoju spravodlivosť očiam národov. Rozpomenul sa na svoju milosť, na vernosť k domu Izraela; všetky končiny zeme videli spásu nášho Boha. Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem! Prepuknite v jasot, plesajte a hrajte! Hrajte Hospodinovi na citare, na citare za hlasného spevu! Trúbami, hučaním rohov pred Kráľom-Hospodinom zvučne plesajte! Nech hučí more i to, čo ho napĺňa, svet i tí, čo na ňom bývajú! Rukami tlieskajte, rieky, vrchy plesajte vospolok pred Hospodinom; lebo prichádza súdiť zem. Svet bude súdiť v spravodlivosti, národy v úprimnosti.”
  Káže: Jozef Havrila
  Príspevok Cantate-spievajte zobrazený najskôr Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline.

  • 13 min
  Kristova prítomnosť vysiela

  Kristova prítomnosť vysiela

  Ranná kázeň: L(24, 28-35)
  „Vtom sa priblížili k mestečku, do ktorého šli, a On sa tváril, že ide ďalej. Ale zdržiavali Ho: Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už nachýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. A keď stoloval s nimi, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. Tu sa im otvorili oči a poznali Ho. Ale On im zmizol. I povedali si: Či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cestou a vysvetľoval Písma? A vstali v tú hodinu, vrátili sa do Jeruzalema a našli zhromaždených jedenástich a tých, čo boli s nimi. Títo hovorili: Vskutku, vstal Pán a ukázal sa Šimonovi. Vyrozprávali aj oni, čo sa stalo na ceste, a ako Ho poznali podľa lámania chleba.“
  Káže: Marián Kaňuch
  Príspevok Kristova prítomnosť vysiela zobrazený najskôr Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline.

  • 25 min
  Kristova prítomnosť nás spája, mení a vysiela

  Kristova prítomnosť nás spája, mení a vysiela

  Ranná kázeň: L(24, 17-27)
  „Povedal im: Čo je to, o čom sa idúcky zhovárate medzi sebou? A oni sa zastavili smutní. Jeden z nich, menom Kleofáš, Mu odpovedal: Ty si zrejme jediný z tých, ktorí sú v Jeruzaleme, a nevieš, čo sa v ňom po tieto dni stalo. Opýtal sa: A čo? Odpovedali Mu: Čo sa stalo s Ježišom Nazaretským, ktorý bol muž prorok, mocný v skutkoch a slovách pred Bohom a pred všetkým ľudom, ako Ho veľkňazi a naši poprední mužovia dali odsúdiť na smrť a ukrižovať. A my sme dúfali, že On vykúpi Izrael, ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. A naplnili nás úžasom aj niektoré ženy spomedzi našich, ktoré na svitaní boli pri hrobe, a keď nenašli Jeho telo, prišli a povedali, že sa im aj anjeli zjavili, ktorí hovoria, že žije. I niektorí z našich odišli ku hrobu a našli ho tak, ako aj ženy povedali, ale Jeho nevideli. On im povedal: Ó, nerozumní a leniví srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci! Či to Kristus nemusel pretrpieť a (tak) vojsť do svojej slávy? Potom počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v Písmach všetko, čo bolo o Ňom.”
  Káže: Marián Kaňuch
  Príspevok Kristova prítomnosť nás spája, mení a vysiela zobrazený najskôr Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline.

  • 19 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
6 Ratings

6 Ratings

jsi_SVK ,

Skvelé!

Povzbudivé kázne a požehnaný obsah

Flpmko ,

Super!

Skvelé kázne a povzbudenia

Top Podcasts In Viera a duchovno

Páter Peter
Verbisti
Christopher Fisher
Not Your Average Psychic
José & Janči
Rádio LUMEN

You Might Also Like