26 episodes

การเมือง โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

การเมือ‪ง‬ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

  • Religion & Spirituality
  • 4.0 • 4 Ratings

การเมือง โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

   05 วาสนาคนไทย ได้แค่ไสยศาสตร์ (35 33)

   05 วาสนาคนไทย ได้แค่ไสยศาสตร์ (35 33)

   04 โลกเดี๋ยวนี้ขัดแย้งกันมากมาย จะแก้ไหวหรือ (68 50)

   04 โลกเดี๋ยวนี้ขัดแย้งกันมากมาย จะแก้ไหวหรือ (68 50)

   03 ปชธ ไม่ประสี รู้จักตัว เห็นทั่วโลก

   03 ปชธ ไม่ประสี รู้จักตัว เห็นทั่วโลก

   02 ปชธ ไม่ประสี ดูเขา เข้าใจตัว

   02 ปชธ ไม่ประสี ดูเขา เข้าใจตัว

  เมื่อประชาธิปไตยที่ไม่ประสีประสา มาเจอปัญหาศาสนาประจำชาติ | 01 ปชธ ไม่ประสี มองไกล ใจกว้าง

  เมื่อประชาธิปไตยที่ไม่ประสีประสา มาเจอปัญหาศาสนาประจำชาติ | 01 ปชธ ไม่ประสี มองไกล ใจกว้าง

   21 ตอบคำถามเรื่อง การสมานฉันท์ (56 27)

   21 ตอบคำถามเรื่อง การสมานฉันท์ (56 27)

Customer Reviews

4.0 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

dhamma.com
หลอนสด
watpasukato
พุทธวจน
luangtanarongsak.com
Thammapedia.com