15 min

คุยกับอิก KE21 | โมเดลการเช่าจุดเด่น Prospect รับกระแสย้ายฐานการผลิตต่างชาต‪ิ‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

โดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT

โดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT

15 min