167 episodes

เสียงอ่านหนังสือโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม (โจโฉ เสียงธรรม) || ; ดาวน์โหลด Mp3 ได้ที่ www.โจโฉ.net , jozhoth.blogspot.com , www.jozho.net |:| สนับสนุนชมรมผลดี ร่วมเป็นเจ้าภาพเสียงอ่านทุกเรื่อง-พร้อมเพย์ 0919796696 หรือเลือกซื้อสินค้าที่ www.jzserum.com ขอทุกท่านเจริญในทางที่เป็นกุศล พ้นทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้น เจริญด้วยสติ สมาธิ ปัญญา บรรลุธรรมได้ในเร็ววันนี้นะครับ.. "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" ขอบพระคุณที่เห็นประโยชน์ในงานที่ทำ และร่วมสนับสนุนในการเผยแผ่ธรรม อันส่งผลต่อคนอีกมาก ที่กำลังทุกข์กับภัยแห่งวัฏสงสารอันยาวนานแสนนานนี้

ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม‪)‬ โจโฉ เสียงธรรม

  • Arts
  • 4.7 • 46 Ratings

เสียงอ่านหนังสือโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม (โจโฉ เสียงธรรม) || ; ดาวน์โหลด Mp3 ได้ที่ www.โจโฉ.net , jozhoth.blogspot.com , www.jozho.net |:| สนับสนุนชมรมผลดี ร่วมเป็นเจ้าภาพเสียงอ่านทุกเรื่อง-พร้อมเพย์ 0919796696 หรือเลือกซื้อสินค้าที่ www.jzserum.com ขอทุกท่านเจริญในทางที่เป็นกุศล พ้นทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้น เจริญด้วยสติ สมาธิ ปัญญา บรรลุธรรมได้ในเร็ววันนี้นะครับ.. "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" ขอบพระคุณที่เห็นประโยชน์ในงานที่ทำ และร่วมสนับสนุนในการเผยแผ่ธรรม อันส่งผลต่อคนอีกมาก ที่กำลังทุกข์กับภัยแห่งวัฏสงสารอันยาวนานแสนนานนี้

  อายตนะ ๖ : พุทธธรรม ๒ (ทางรับรู้ของชีวิต)

  อายตนะ ๖ : พุทธธรรม ๒ (ทางรับรู้ของชีวิต)

  พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป. อ. ปยุตโต  || ตอน.. ชีวิตคืออะไร บทที่ ๒ “อายตนะ ๖” (แดน/ทางรับรู้ คือ ตาหูจมูกลิ้นกายใจ)  หนังสือพุทธธรรม  เป็นหนังสือที่ประมวลข้อธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา  จากพระไตรปิฎก และคำภีร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  มาสรุปจัดเป็นหมวดหมู่ อย่างเป็นระบบ ควรสละเวลาศึกษาให้ได้ทั้งหมดสักครั้งในชีวิต || อ่านต้นฉบับหนังสือได้ที่ https://www.watnyanaves.net  || แนะนำให้ศึกษาตามลำดับ เริ่มด้วย.. "บทเริ่มต้นพุทธธรรม" เป็นอันดับแรก (จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕)  อายตนคืออะไร ประกอบและสัมพันธ์กับอะไรบ้าง , ประเภทของความรู้ ,ความถูกต้อง-ผิดพลาดของความรู้ (สัจจะ ๒ ระดับ,วิปลาส ๓) , พุทธพจน์เกี่ยวกับอายตนะ , คุณค่าทางจริยธรรม-การรู้เข้าใจและปฏิบัติต่อเรื่อง อายตน ให้เกิดประโยชน์ , และบันทึกพิเศษเรื่อง ปัญญา ๓  จัดทำโดยเจ้าภาพหลัก

  ครอบครัว สินธวัชต์

  ครอบครัว เอี่ยมวงศรี

  ชูวิทย์ ศรีโภคา

  ดาวุธ จันทร์ศิริ  เจ้าภาพรอง

  ครอบครัว บุ๊ปลิซ

  เรืองศรี รักไพรสุเทพสิริ

  อนันต์​ & มะลิวัลย์​ แสงโสรจสุข  ร่วมจัดทำโดย..

  ชาตย์จิณณ์วรา นิธิวุฒิเดช

  วิภาภัทร์ ธิโนชัย

  อุไร ศรีเมือง

  รักชนนท์ จนิตส์

  พนอมรักษ์ เพชรเสถียร

  ครอบครัว หยองเอ่น

  ฤทธิ์ธี โตดวง

  ผณินทร อัศวศิริวิลาศ  สุภาพร  เทียมบุญประเสริฐ

  ครอบครัว ทรงพล

  ครอบครัว มาตโสภา

  ครอบครัว แทนม้วน

  กรสิริ อังกุลานนท์  สุภิญญา จารุรัตน์กิจ

  บัวสด ชัยเมือง

  ปุณณพินทุ์ สุขกลึง

  กฤติยาณี พานพิศุทธ์  ภารดี สมานสุวรรณ

  ภัทรพล ไชยพนากุล

  พัชราภรณ์ ภัทรวรคุณ

  ธันย์สิตา วัฒนสุนทรฤทัย

  นัชชา อภิวราวุฒิ

  ฉัตรสุดา มนัส

  --

  อุไรวัลย์ สมิท

  มยุรินทร์ Jitlawan

  ภานุวัฒน์ สุกใส

  รัตนอาภา อัตโตหิ

  วีระยุทธ จับหมั่น

  อังค

  • 3 hrs 15 min
  ขันธ์ ๕ : พุทธธรรม ๑ ชีวิตคืออะไร

  ขันธ์ ๕ : พุทธธรรม ๑ ชีวิตคืออะไร

  พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป. อ. ปยุตโต  || ตอน.. ชีวิตคืออะไร บทที่ ๑.. ขันธ์ ๕  ส่วนประกอบ ๕ อย่างของชีวิต ที่ต้องรู้เข้าใจให้ตรงก่อน ::  หนังสือพุทธธรรม  เป็นหนังสือที่ประมวลข้อธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา  จากพระไตรปิฎก และคำภีร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  มาสรุปจัดเป็นหมวดหมู่ อย่างเป็นระบบ ควรสละเวลาศึกษาให้ได้ทั้งหมดสักครั้งในชีวิต   แนะนำให้ฟังตามลำดับตั้งแต่.. ๑.บทเริ่มต้นพุทธธรรม สิ่งที่ควรเข้าใจก่อน  ก่อนเป็น.. ๒.บทนำสู่พุทธธรรม  และ ๓.พุทธธรรมเฉพาะภาพรวม  แล้วจึงมาเป็นบทที่ ๑ คือเรื่องขันธ์ ๕ ก่อนจะฟังบทต่อไปตามลำดับนะครับ  || อ่านต้นฉบับหนังสือได้ที่ www.watnyanaves.net  "จัดทำโดยเจ้าภาพหลัก" 

  ครอบครัว สินธวัชต์

  ประไพจิตร หันกลาง

  บุรินทร์ ลิ้มรัตนเมฆา

  ครอบครัว จันทรามิตร  ร่วมจัดทำโดย..

  รติยา รุ่งเรืองสาร

  วิชญาฎา มุ่งวิชา  ภัทธิรา ช่างพินิจ

  ครอบครัว หยองเอ่น

  วราภรณ์ จาตนิล 

  ครอบครัว อธิสกุล   บุญจันทร์  โภคาพานิชย์

  พัฒน์นรี รัตนเสถียร

  จณัญญา  บุญจนานนท์

  สุกิตชนะชัย หัทยาสมบูรณ์

  วิไลวรรณ กุลเพิ่มทวีรัชต์

  ครอบครัว เหรียญทอง

  ปัญญา โกจันทร์  พัณณ์ชิตา จุฑาสุริยะนันท์ 

  นภชา สมุจจัยมณี  

  วิสาสินี สารพร  

  ทีปกร วงศ์วิชัย   

  พรทิวา ละว้า  

  ลินดา วัฒนเกียรติวงศ์   จันทนา สระสืบกุล

  ปิยะนุช เกตุทองเรือง

  ครอบครัว งามสุริยะพงศ์ 

  วิชาญ มณฑาทิพย์กุล

  ครอบครัว คำสุภา

  ครอบครัว โถวสกุล

  Aiyakarn Yambun

  นราพร นาคะเกศ

  Pakpimol Sae-liw  และขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับ เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร

  • 1 hr 35 min
  บทเริ่มต้น..พุทธธรรม (กำเนิด ลักษณะ สิ่งที่ควรรู้ก่อน)

  บทเริ่มต้น..พุทธธรรม (กำเนิด ลักษณะ สิ่งที่ควรรู้ก่อน)

  พุทธธรรมฉบับปรับขยาย : บทเริ่มต้น  ความนำ สิ่งที่ควรเข้าใจก่อน และลักษณะทั่วไปของพุทธธรรม : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จากต้นฉบับ พิมพ์ครั้งที่ 55  บทเริ่มต้นนี้เพื่อปูพื้นความเข้าใจ เกี่ยวกับที่มา กำเนิดแห่งพุทธธรรม หรือพุทธศาสนา ซึ่งควรจะรู้และเข้าใจก่อน สำหรับเสียงอ่านชุดพุทธธรรม ที่ชมรมผลดีจัดทำแนะนำให้ฟังเรียงลำดับตามบท จะดีที่สุด โดยเริ่มด้วยบทเริ่มต้นนี้ก่อน  ตามด้วย บทนำสู่พุทธธรรม  และพุทธธรรม เฉพาะภาพรวม  ก่อนเป็นบทที่หนึ่งคือเรื่องขันธ์ห้า ไปจนจบนะครับ  หนังสือพุทธธรรม เป็นการสรุปคำสอนในพระพุทธศาสนา ประมวลเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งคำอธิบายในเชิงความหมาย  และคำศัพท์ คำแปล ความหมายแฝง  ที่มาต่าง  ๆ เป็นเนื้อหาธรรมโดยตรง ที่ควรรู้เข้าใจ และควรอ่านหรือฟังให้ได้สักครั้งในชีวิต  สำหรับผู้เริ่มศึกษา อาจจะรู้สึกยากไปบ้าง ก็อยากให้อดทนศึกษา โดยฟังผ่าน ๆ  ด้วยใจที่สบาย ตรงไหนไม่เข้าใจก็ปล่อยไปก่อน แล้วกลับมาฟังซ้ำ หรือนำจุดที่สงสัยไปสืบค้นต่อภายหลัง  การเข้าใจธรรม เป็นอริยทรัพย์ที่ประเมิณราคาไม่ได้ จึงยากและต้องใช้ความเพียรมากเป็นธรรมดา  แต่หากไม่ท้อถอย ขยันหมั่นเพียรศึกษาวันหนึ่งก็จะไปถึงจุดหมายได้จริง  พระไตรปิฎก มีเนื้อหาจำนวนมาก และเป็นสิ่งที่แปลมาจากภาษาอื่น ยังไม่นับกับการสืบต่อด้วยการแต่งเป็นบทสวด เพื่อให้ท่องจำได้สะดวก จึงมักมีคำที่ใช้แทน หรือประโยคซ้ำไปมาจำนวนมาก การจะศึกษาอ่านเองให้เข้าใจจริง ไม่ใช่เรื่องง่าย  การได้ศึกษาหนังสือพุทธธรรมก่อน จึงทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า  การศึกษาทฤษฎีให้เข้าใจ เปรียบเสมือนการเดินทาง ที่ควรรู้แผนที

  • 49 min
  พุทธธรรม ภาพรวม

  พุทธธรรม ภาพรวม

  พุทธธรรม" เฉพาะภาพรวมสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) สรุปหลักธรรม กฎธรรมชาติ และข้อปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์  หลักสำคัญที่จำเป็นต้องรู้ก่อน เพื่อเข้าใจพุทธศาสนาให้ตรง   ควรศึกษาตามลำดับ ตั้งแต่..บทนำสู่พุทธธรรม จึงมาเรื่องนี้ ก่อนศึกษาพุทธธรรมในบทต่อไป ที่ชมรมผลดีกำลังจัดทำอยู่นะครับ   เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่มีโอกาสได้ยากยิ่งในสังสารวัฎอันยาวไกล  และยิ่งยากเข้าไปอีกที่จะได้ศึกษาในแง่ทฤษฎีที่ท่านประมวลสรุปแปลและกรองมาให้ศึกษาได้ง่ายถึงเพียงนี้     คนจำนวนมากอ่านพระไตรปิฎก แล้วตีความผิด เป็นมิจฉาทิฎฐิไปอย่างน่าเสียดาย ด้วยความที่ไม่แตกฉานในศัพท์ ที่มา คำแปล ความหมายแฝง ความหมายแท้ที่่บางครั้งต้องแปลหลายชั้น หรือความหมายหลายนัย ที่แตกต่างไปตามประโยคและสถาณการณ์  ฯลฯ   อ่านต้นฉบับได้ที่นี่ www.watnyanaves.net     เนื้อหาธรรมแท้ อาจยากไปสำหรับผู้มาใหม่ ขอให้อดทนศึกษา ฟังผ่าน ๆ  จับภาพรวม แล้วฟังทวนซ้ำไปมาเมื่อมีโอกาส  เมื่อถึงจุดหนึ่งจะค่อย ๆ เข้าใจไปได้เอง   อย่างน้อยก็จับเฉพาะที่เข้าใจไว้ก่อน  ที่ไม่เข้าใจก็ผ่านไปก่อน  ค่อยมาค้นคว้าศึกษาอีกครั้งจะดีต่อทุกท่านเองนะครับ  บางทีก็ต้องรอให้ภูมิจิต หรือจิตมีกำลังระดับหนึ่ง ถึงจะเข้าใจ  เพราะไม่อย่างนั้นคงไม่มีเปรียญเก้า ที่ผิดศีล ทำบาปให้เห็นหรอกครับ   บางคนท่องได้แต่ไม่เข้าใจ แต่คิดว่าตัวเองเข้าใจก็มีให้เห็นประจำ   จัดทำโดยเจ้าภาพหลัก

  ครอบครัว สินธวัชต์

  ศิริชัย สอนนิล

  ประไพจิตร หันกลาง

  ครอบครัว ปิติเจริญกุล

  ครอบครัว อริยชาติผดุงกิจ  ร่วมจัดทำโดย

  ครอบครัว เอี่ยมวงศรี

  ครอบครัว ศรีโภคา

  อภิรัตน์ เคราส์  Krauss  ครอบครัว ศรีมีชั

  • 2 hrs 33 min
  วิธีปฏิบัติต่อ..กรรมเก่า

  วิธีปฏิบัติต่อ..กรรมเก่า

  เหตุปัจจัย ในปฏิจสมุปบาท และกรรม  โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  วิธีปฏิบัติต่อกรรมเก่า ให้เกิดประโยชน์  ตามหลักเหตุปัจจัย ใน ปฏิจสมุปบาท  อันเป็นหลักธรรมชาติ ซึ่งเป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนา  ที่ผู้ต้องการพ้นทุกข์ ควรใส่ใจศึกษาให้เข้าใจ  ในที่นี้ท่านอธิบายภาพรวมสำหรับคนทั่วไปได้เข้าใจได้ง่าย  แต่ก็อาจจะรู้สึกยากสำหรับคนมาใหม่บ้าง  แต่จะแค่เฉพาะ 3 หัวข้อแรก  ต่อจากนั้น จะเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่อกรรม ที่เข้าใจง่าย แต่จำเป็นต้องเข้าใจหลักเบื้องต้น  ของเหตุปัจจัย ตามหลักวิชาการก่อน  จึงควรฟังกันไปตามลำดับนะครับ  วิธีฟังธรรมที่ดี คือควรฟังด้วยจิตที่สบาย  สักแต่ว่าฟังไปก่อน ไม่เข้าใจก็ผ่านไปก่อน   มีโอกาสค่อยกลับมาฟังซ้ำอีกที   เมื่อถึงเวลาจะเข้าใจไปเอง  โดยบางครั้งจะพบว่า ที่เคยคิดว่าเข้าใจแล้ว  กลับเข้าใจได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น  อ่านต้นฉบับที่นี่ www.watnyanaves.net   [ จัดทำเพื่อร่วมเผยแพร่โดย.. ครอบครัว ลิ่วสัมฤทธิ์ & ครอบครัว พันธุ์เกตุมงคล  ]  00:00 วิธีปฏิบัติต่อกรรมเก่า

  01:55 บางส่วนของปฏิจสมุปบาท ที่ควรสังเกตเป็นพิเศษ

  04:14 ความหมายของ เหตุ และ ปัจจัย

  09:27 ผลหลากหลาย จากปัจจัยอเนก

  16:44 วิธีปฏิบัติต่อกรรม

  39:14 ทำกรรมเก่าให้เกิดประโยชน์

  50:07 อยู่เพื่อพัฒนากรรม ไม่ใช่อยู่เพื่อใช้กรรม

  57:14 กรรมระดับบุคคล กรรมระดับสังคม  สำหรับท่านที่สนใจเรื่องกรรม  แนะนำให้ฟังเสียงอ่านเกี่ยวกับกรรมอีกหลายเรื่อง  ที่ชมรมผลดีได้จัดทำไว้ก่อนหน้านี้  โดยเฉพาะเรื่องหลักกรรม โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านมากยิ่งขึ้นไป  เพราะการเข้าใจเรื่องกรรม สำคัญมาก  และควรเข้าใจหลักให้ถูกต้องก่อน   อันจะมีผลต่อการพัฒ

  • 1 hr 1 min
  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ ปาฏิหาริย์  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  คนเราจริตปัญญาต่างกัน บางอย่างจึงยังจำเป็นสำหรับคนบางกลุ่มที่จะใช้เป็นสะพานเชื่อมให้ก้าวต่อไปได้  แต่ควรเชื่อ นำมาใช้ หรือควรสอนอย่างไร ให้เกิดประโยชน์ ถูกทาง ตรงธรรม ไม่หลุดออกนอกพระพุทธศาสนา หรือเป็นการทำลายพระศาสนา  :: ไม่ว่าจะสนใจเรื่องนี้หรือไม่ ก็ควรศึกษาและฟังไว้  เพื่อประโยชน์ของตนและสังคมรอบข้าง และพระศาสนาโดยภาพรวมนะครับ  (เสียงอ่านจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓  อ่านได้ที่นี่ https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/451)  [ จัดทำเพื่อร่วมเผยแพร่โดย.. ชัยรัตน์ & พจนารถ ศิริสุขเกษม  ]   00:00 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ ปาฏิหาริย์

  01:33 พุทธกับฤทธิ์ ที่ต้องรู้ก่อน

  05:13 ปัจจัยที่ผู้สอนควรรู้

  07:37 หลักปฏิบัติที่ ๑ หลักกรรม

  13:01 หลักที่ ๒ หลักสิกขา

  18:20 หลักที่ ๓ ความหมายของความศักดิ์สิทธิ์

  23:26 สรุปหลักปฏิบัติทั้ง ๓ ข้อ    ||  เสียงอ่านโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม  (โจโฉ)  ชมรมผลดี   :  ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของหนังสือ สำนัก วัด  เพียงเห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำเป็นเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น จะทำต่อไปตราบเท่าที่ยังมีกำลังและปัจจัยพอหล่อเลี้ยงชมรมให้เดินหน้าต่อไปได้   :: ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา  ติดต่อ ร่วมบุญ ดาวน์โหลด ฯลฯ ดูที่ www.โจโฉ.net

  • 27 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
46 Ratings

46 Ratings

Nuijia ,

ขอบคุณมากค่ะ

มีประโยชน์มากค่ะ

todsaphil ,

ชอบมากครับ

ชอบมากครับ เสียงนุ่มนวนสบายหู

zunzazy ,

สุดยอด

สุดยอด ชอบมาก ขอบพระคุณมากครับ

Top Podcasts In Arts

Roundfinger Channel
THE STANDARD
THE LIBRARY
Ta Thananon Domthong
Salmon Podcast
Kaihuaror Studio

You Might Also Like

dhamma.com
sondhitalk
Roundfinger Channel
THE STANDARD
karunabuakamsri
FAROSE podcast