1 hr 12 min

ต่อ เพนกวิน : วิชาเจ๊งเพื่อไม่เจ๊ง ต้องเจ๊งในกระดา‪ษ‬ Adult หรือ Young

    • Careers

เส้นทางธุรกิจ กว่าจะนิ่งก็ต้อง ‘เจ๊ง’ มาก่อน 
.
#AdultหรือYoung วิชาผู้ใหญ่ที่มหาลัยไม่ได้สอนวันนี้ ขอพาไปลุย ‘วิชาเจ๊ง’ ชวน ‘ต่อ-ธนพงศ์’ เจ้าของธุรกิจเพนกวินชาบู มาสร้างภูมิคุ้มกันทางความรู้ในการลงทุน เพราะเราเชื่อว่าในโลกของธุรกิจนั้นการตัดสินใจควรมาจากข้อมูลไม่ใช่ความรู้สึก ถ้าเราได้ทดลองเจ๊งตั้งแต่ในกระดาษ สามารถวิเคราะห์ธุรกิจได้ก่อนที่จะเริ่มต้น อาจช่วยให้เรามองเห็นปัญหาและความเสี่ยงก่อนที่จะต้องเสียเงินในโลกจริงได้ 


Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

เส้นทางธุรกิจ กว่าจะนิ่งก็ต้อง ‘เจ๊ง’ มาก่อน 
.
#AdultหรือYoung วิชาผู้ใหญ่ที่มหาลัยไม่ได้สอนวันนี้ ขอพาไปลุย ‘วิชาเจ๊ง’ ชวน ‘ต่อ-ธนพงศ์’ เจ้าของธุรกิจเพนกวินชาบู มาสร้างภูมิคุ้มกันทางความรู้ในการลงทุน เพราะเราเชื่อว่าในโลกของธุรกิจนั้นการตัดสินใจควรมาจากข้อมูลไม่ใช่ความรู้สึก ถ้าเราได้ทดลองเจ๊งตั้งแต่ในกระดาษ สามารถวิเคราะห์ธุรกิจได้ก่อนที่จะเริ่มต้น อาจช่วยให้เรามองเห็นปัญหาและความเสี่ยงก่อนที่จะต้องเสียเงินในโลกจริงได้ 


Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

1 hr 12 min