43 min

ถามอีกกับอิก TE 134 | ปี 2021 ยังเป็นปีทองของถุงมือยาง STGT‪?‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

ถามอีก กับ คุณธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ ผู้อานวยการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) STGT

ถามอีก กับ คุณธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ ผู้อานวยการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) STGT

43 min