37 min

ถามอีกกับอิก TE 153 | ทำไมหุ้นส่งออก กำลังจะเป็นขาขึ้นรอบใหญ่‪?‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

ถามอีก กับพี่กลด คุณทรงกลด วงศ์ไชย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ เอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ถามอีก กับพี่กลด คุณทรงกลด วงศ์ไชย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ เอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

37 min