54 min

ถามอีกกับอิก TE 230 | อ่านเกมหุ้น OR และ PTT กำลัง Disrupt ตัวเองครั้งใหญ‪่‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

ถามอีก กับ พี่ปุ๊ คุณจักรพงศ์ เชวงศรี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กสิกรไทย

ถามอีก กับ พี่ปุ๊ คุณจักรพงศ์ เชวงศรี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กสิกรไทย

54 min