1 hr 4 min

ถามอีกกับอิก TE 347 | SET ไม่ไปไหน กลยุทธ์ Day Trade ยังไงดี‪?‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

ถามอีก กับ คุณกระทรวง จารุศิระ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

ถามอีก กับ คุณกระทรวง จารุศิระ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

1 hr 4 min