47 min

ถามอีกกับอิก TE 552 | เงินเฟ้อสหรัฐฯ ชี้ชะตา วิกฤตเศรษฐกิจโล‪ก‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

ถามอีก กับพี่ปิง คุณประกิต สิริวัฒนเกตุ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์

คุยอะไรกันบ้าง?

- สหรัฐฯ ประกาศเงินเฟ้อ 8.6% 

- FED มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ? 

- ราคาต้นทุนเริ่มลดลง 

- กดเงินเฟ้อลงยังไงให้ไม่เจอ Recession  

- ถือสินทรัพย์อะไรดี? 

- เงินเฟ้อในประเทศไทย 

- หุ้นกลุ่มไหนยังทนเงินเฟ้อได้? 

ถามอีก กับพี่ปิง คุณประกิต สิริวัฒนเกตุ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์

คุยอะไรกันบ้าง?

- สหรัฐฯ ประกาศเงินเฟ้อ 8.6% 

- FED มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ? 

- ราคาต้นทุนเริ่มลดลง 

- กดเงินเฟ้อลงยังไงให้ไม่เจอ Recession  

- ถือสินทรัพย์อะไรดี? 

- เงินเฟ้อในประเทศไทย 

- หุ้นกลุ่มไหนยังทนเงินเฟ้อได้? 

47 min