17 min

นิทานมีฤทธิ์ EP.5 นิทานคืองานศิลป‪์‬ TK Podcast

    • Education

นิทานนอกจากจะเป็นเรื่องเล่าที่สนุกมาก นิทานยังเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่ง ที่สร้างสุนทรียะ ทำให้เราเกิดความลึกซึ้งทางอารมณ์
.
ชวนฟังเรื่องราวของนิทานในแง่มุมของงานศิลปะที่องค์ประกอบต่างๆ ทั้งภาพประกอบ และการใช้ภาษา ทำงานเข้าถึงระดับจิตใจ ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และช่วยพัฒนาการคิดระดับสูง

นิทานนอกจากจะเป็นเรื่องเล่าที่สนุกมาก นิทานยังเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่ง ที่สร้างสุนทรียะ ทำให้เราเกิดความลึกซึ้งทางอารมณ์
.
ชวนฟังเรื่องราวของนิทานในแง่มุมของงานศิลปะที่องค์ประกอบต่างๆ ทั้งภาพประกอบ และการใช้ภาษา ทำงานเข้าถึงระดับจิตใจ ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และช่วยพัฒนาการคิดระดับสูง

17 min

Top Podcasts In Education

THE STANDARD
Mission To The Moon Media
THE STANDARD
THE LIBRARY
เสียงที่ไม่ได้ยิน
BBC Radio