5 min

ประโยคภาษาอังกฤษใช้ปลอบใจเพื่อน | WS63 WHAT ศัพท์

    • Language Learning

เวลาเพื่อนหรือคนรอบข้างรู้สึกไม่สบายใจ อยากจะปลอบใจ แต่ไม่รู้จะพูดว่าอะไรดี? รายการ #WHATศัพท์ ขอแนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ไว้ใช้ปลอบใจใครสักคน เผื่อว่าใครที่มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติสามารถนำคำศัพท์นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย หรือการพิมพ์ภาษาอังกฤษอาจจะช่วยให้เรารู้สึกเขินน้อยลงก็ได้นะ

เวลาเพื่อนหรือคนรอบข้างรู้สึกไม่สบายใจ อยากจะปลอบใจ แต่ไม่รู้จะพูดว่าอะไรดี? รายการ #WHATศัพท์ ขอแนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ไว้ใช้ปลอบใจใครสักคน เผื่อว่าใครที่มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติสามารถนำคำศัพท์นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย หรือการพิมพ์ภาษาอังกฤษอาจจะช่วยให้เรารู้สึกเขินน้อยลงก็ได้นะ

5 min