13 min

ฝึกคน ฝึกตน Service Mind ด้านการบริการ สร้างได้ด้วยการทำให้เห็นด้วยต‪า‬ Marketing Oops! Podcast

    • Marketing

MarketingOops! Brand Life  EP.17

ความประทับใจที่ 1
ความประทับใจที่ 2
ความประทับใจที่ 3
ความประทับใจที่ 4
การลงมือทำให้ดู ทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง
หลักการสำคัญ ของ KOC และ KOL 
หัวใจรักการบริการ 

#MarketingOopsPodcast #BrandLife #ServiceMind

MarketingOops! Brand Life  EP.17

ความประทับใจที่ 1
ความประทับใจที่ 2
ความประทับใจที่ 3
ความประทับใจที่ 4
การลงมือทำให้ดู ทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง
หลักการสำคัญ ของ KOC และ KOL 
หัวใจรักการบริการ 

#MarketingOopsPodcast #BrandLife #ServiceMind

13 min