50 min

ภูมิคุ้มกัน : คปภ.ห้ามบริษัทประกันยกเลิกประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบหรือปรับเปลี่ยนเงื่อน‪ไ‬ ภูมิคุ้มกัน

    • TV & Film

คปภ.ห้ามบริษัทประกันยกเลิกประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบ หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกรมธรรม์โดยไม่ได้รับความยินยอม 
นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แถลงภายหลังหารือร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยและบริษัทประกันที่ขายประกันโควิด เจอจ่ายจบ จากกรณีที่มีบริษัทประกันภัยบริษัทหนึ่ง ส่ง sms ถึงผู้เอาประกันโควิด เจอจ่ายจบ โดยให้ยืนยันหรือเลือกกรมธรรม์ใหม่แบบกำหนดเวลาตอบกลับ ซึ่งเกิดความกังวลว่า จะให้สิทธิประโยชน์กับผู้เอาประกันเป็นธรรมหรือไม่ 
    คปภ.ยืนยันว่าคำสั่งนายทะเบียนเลขที่ 38/2564 ในการห้ามยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ รวมถึงการห้ามปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้เอาประกันจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย
    บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเสนอขายประกันภัย COVID-19 แบบเจอจ่ายจบ อาจพิจารณา เข้าร่วมโครงการผ่อนผันเพิ่มเติม เพื่อเสริมมาตรการเยียวยาให้บริษัทมีสภาพคล่องพร้อมที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัย COVID-19 ให้กับผู้เอาประกันภัยได้มากขึ้น
    หากบริษัทประกันวินาศภัยใดที่ประสบปัญหา ต้องการดำเนินการเพื่อมิให้ปัญหาการขาดสภาพคล่อง การเสนอแนวทางปรับปรุงเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 โดยเสนอทางเลือกที่น่าสนใจในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทเดิม หรือปรับเปลี่ยนให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่น ที่อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยมากขึ้น สามารถกระทำได้เฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันภัยสมัครใจเท่านั้น ห้ามบริษัทประกันไปบังคับผู้เอาป

คปภ.ห้ามบริษัทประกันยกเลิกประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบ หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกรมธรรม์โดยไม่ได้รับความยินยอม 
นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แถลงภายหลังหารือร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยและบริษัทประกันที่ขายประกันโควิด เจอจ่ายจบ จากกรณีที่มีบริษัทประกันภัยบริษัทหนึ่ง ส่ง sms ถึงผู้เอาประกันโควิด เจอจ่ายจบ โดยให้ยืนยันหรือเลือกกรมธรรม์ใหม่แบบกำหนดเวลาตอบกลับ ซึ่งเกิดความกังวลว่า จะให้สิทธิประโยชน์กับผู้เอาประกันเป็นธรรมหรือไม่ 
    คปภ.ยืนยันว่าคำสั่งนายทะเบียนเลขที่ 38/2564 ในการห้ามยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ รวมถึงการห้ามปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้เอาประกันจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย
    บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเสนอขายประกันภัย COVID-19 แบบเจอจ่ายจบ อาจพิจารณา เข้าร่วมโครงการผ่อนผันเพิ่มเติม เพื่อเสริมมาตรการเยียวยาให้บริษัทมีสภาพคล่องพร้อมที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัย COVID-19 ให้กับผู้เอาประกันภัยได้มากขึ้น
    หากบริษัทประกันวินาศภัยใดที่ประสบปัญหา ต้องการดำเนินการเพื่อมิให้ปัญหาการขาดสภาพคล่อง การเสนอแนวทางปรับปรุงเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 โดยเสนอทางเลือกที่น่าสนใจในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทเดิม หรือปรับเปลี่ยนให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่น ที่อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยมากขึ้น สามารถกระทำได้เฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันภัยสมัครใจเท่านั้น ห้ามบริษัทประกันไปบังคับผู้เอาป

50 min

Top Podcasts In TV & Film

THE STANDARD
Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast
Josh Horowitz
Salmon Podcast