1 hr 2 min

รวยเร็ว เกษียณไว ลงทุนในอสังหาฯ @GUNRATA Adult หรือ Young

    • Careers

วิชาผู้ใหญ่ที่มหาลัยไม่ได้สอนวันนี้ ขอเสนอเครื่องมือลงทุนที่สามารถใช้ในวัยเกษียณ ชวน ‘กันต์ ลงทุนกันต์’ จากช่อง @GUNRATA มาพูดถึงวิธีการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ใครต่างก็บอกว่ามีความผันผวนน้อยให้ผลตอบแทนสูง แล้วเราควรเริ่มต้นอย่างไรดี และทำยังไงให้รอด? 
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

วิชาผู้ใหญ่ที่มหาลัยไม่ได้สอนวันนี้ ขอเสนอเครื่องมือลงทุนที่สามารถใช้ในวัยเกษียณ ชวน ‘กันต์ ลงทุนกันต์’ จากช่อง @GUNRATA มาพูดถึงวิธีการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ใครต่างก็บอกว่ามีความผันผวนน้อยให้ผลตอบแทนสูง แล้วเราควรเริ่มต้นอย่างไรดี และทำยังไงให้รอด? 
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

1 hr 2 min