21 min

รังสีรักษาเป็นอย่างไร ทำไมเราต้องใช้รังสีทางแพทย์ feat. รศ. นพ. พิทยา ด่านกุลชัย | โรคภัยใคร่ร‪ู‬ โรคภัยใคร่รู้

    • Science

การแพทย์ของมนุษย์ มีการนำกัมมันตภาพรังสีมาใช้เพื่อการเยียวยารักษา มาเป็นร้อยปี ตั้งแต่มารี กูรี ค้นพบรังสีเรเดียม จนได้รับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ และสาขาเคมี
ฟัง รศ. นพ. พิทยา ด่านกุลชัย หัวหน้าสาขารังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแขกรับเชิญในเอพิโสดนี้ มาเล่าเรื่องการใช้รังสีรักษา ประเภทของรังสี วิธีใช้ ความเสี่ยง รวมถึงข้อควรระวังในการใช้งานรังสี
#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

การแพทย์ของมนุษย์ มีการนำกัมมันตภาพรังสีมาใช้เพื่อการเยียวยารักษา มาเป็นร้อยปี ตั้งแต่มารี กูรี ค้นพบรังสีเรเดียม จนได้รับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ และสาขาเคมี
ฟัง รศ. นพ. พิทยา ด่านกุลชัย หัวหน้าสาขารังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแขกรับเชิญในเอพิโสดนี้ มาเล่าเรื่องการใช้รังสีรักษา ประเภทของรังสี วิธีใช้ ความเสี่ยง รวมถึงข้อควรระวังในการใช้งานรังสี
#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

21 min

Top Podcasts In Science

ฟัง-มัน-เล่า
WiTcast
Hidden Brain
KornKT
BBC World Service
PRX and Greater Good Science Center