35 min

วัดไข้ SS1 โรคใจกลางเมือง | EP. 04 Social Media Disorder จัดการความทุกข์บนโลกออนไลน์อย่างมีสต‪ิ‬ The Cloud Podcast

    • Relationships

โซเชียลมีเดียคือปัญหาโลกแตกของศตวรรษที่ 21 พระไพศาล วิสาโล จะมาวิเคราะห์ความทุกข์ที่เกิดจากการใช้โซเชียลมีเดีย ทั้งการบุลลี่บนโลกออนไลน์ การเสพย์ติดที่เหมือนบุหรี่ของยุคนี้ ความสัมพันธ์ในชีวิตจริงที่ถูกทำลาย ข้อดี ข้อเสียของเทคโนโลยี ไปจนถึงวิธีจัดการกับความรู้สึกเศร้าที่เกิดจากการใช้งานโซเชียลมีเดียอย่างมีสติ ในรายการวัดไข้ตอนนี้
ดำเนินรายการ : พระอธิการไพศาล วิสาโล, ประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์

โซเชียลมีเดียคือปัญหาโลกแตกของศตวรรษที่ 21 พระไพศาล วิสาโล จะมาวิเคราะห์ความทุกข์ที่เกิดจากการใช้โซเชียลมีเดีย ทั้งการบุลลี่บนโลกออนไลน์ การเสพย์ติดที่เหมือนบุหรี่ของยุคนี้ ความสัมพันธ์ในชีวิตจริงที่ถูกทำลาย ข้อดี ข้อเสียของเทคโนโลยี ไปจนถึงวิธีจัดการกับความรู้สึกเศร้าที่เกิดจากการใช้งานโซเชียลมีเดียอย่างมีสติ ในรายการวัดไข้ตอนนี้
ดำเนินรายการ : พระอธิการไพศาล วิสาโล, ประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์

35 min