35 min

สินสอดทองหมั้น การสู่ขอ เงินตรา และราคาค่างวดของความรัก? | EP62 Theory of Love by นพ.ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์

    • Relationships

เหมือนเป็นประเพณีไปแล้ว ที่เมื่อฝ่ายชายจะไปขอฝ่ายหญิงแต่งงาน ต้องยกสินสอดทองหมั้นกันไปเป็นกระบุงโกย แล้วสินสอดหรือเรื่องเงินทองกองใหญ่นี้ เข้ามามีบทบาทกับความรักเราตั้งแต่เมื่อไหร่กัน
หมอปีย์และออมเลยขอเป็นเถ้าแก่และเถ้าแก่เนี้ย ขนความรู้อันเป็นทรัพย์เรื่องสินสอดมาบอกเล่าเก้าสิบกัน ตั้งแต่บริบททางวัฒนธรรม เหตุผลตามทฤษฎีวิวัฒนาการเจ้าประจำ ไปจนถึงงานวิจัยเรื่องการซื้อแหวนแต่งงานที่มีนัยบางอย่างซ่อนอยู่
#SalmonPodcast #TheoryofLove #ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบ #นายแพทย์ปีย์เชษฐ์โชติศักดิ์ #สินสอดทองหมั้น
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

เหมือนเป็นประเพณีไปแล้ว ที่เมื่อฝ่ายชายจะไปขอฝ่ายหญิงแต่งงาน ต้องยกสินสอดทองหมั้นกันไปเป็นกระบุงโกย แล้วสินสอดหรือเรื่องเงินทองกองใหญ่นี้ เข้ามามีบทบาทกับความรักเราตั้งแต่เมื่อไหร่กัน
หมอปีย์และออมเลยขอเป็นเถ้าแก่และเถ้าแก่เนี้ย ขนความรู้อันเป็นทรัพย์เรื่องสินสอดมาบอกเล่าเก้าสิบกัน ตั้งแต่บริบททางวัฒนธรรม เหตุผลตามทฤษฎีวิวัฒนาการเจ้าประจำ ไปจนถึงงานวิจัยเรื่องการซื้อแหวนแต่งงานที่มีนัยบางอย่างซ่อนอยู่
#SalmonPodcast #TheoryofLove #ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบ #นายแพทย์ปีย์เชษฐ์โชติศักดิ์ #สินสอดทองหมั้น
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

35 min