248 episodes

หลบมุมอ่าน

หลบมุมอ่า‪น‬ Thai PBS Podcast

  • TV & Film
  • 3.8 • 26 Ratings

หลบมุมอ่าน

  หลบมุมอ่าน EP. 90: 6 เดือนในเขมร

  หลบมุมอ่าน EP. 90: 6 เดือนในเขมร

  “6 เดือนในเขมร” เป็นเรื่องที่เขียนจากบันทึกประจำวันของ ชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536 - มีนาคม พ.ศ. 2537 ณ เมืองโพธิสัตว์ เดิมทีแล้ว มันเริ่มต้นด้วยการเขียนเป็นจดหมายกลับมาประเทศไทยเพื่อให้พ่อแม่ พี่น้อง และผองเพื่อนผู้ร่วมงานได้อ่านกัน แต่มันเป็นจดหมายที่มีความยาวมากกว่าจดหมายปกติทั่วไป เพราะนาน ๆ ทีจึงจะได้มีโอกาสฝากคนรถผู้ประสานงานระหว่างสำนักงานในเขมร ให้นำมาส่งทางไปรษณีย์ที่อรัญประเทศในเขตประเทศไทยอีกทีหนึ่ง

  เรื่องราวต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นนี้จะเขียนเล่าเรื่องกิจวัตรประจำวัน การทำงาน สภาพบ้านเมือง และผู้คนชาวกัมพูชา รวมทั้งข้อสังเกตต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นในประเทศนี้ โดยเฉพาะในส่วนที่ดี ๆ ของประเทศนี้ เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้กัมพูชาจากบันทึกของบุคคลซึ่งได้เดินทางเข้าไปเป็นผู้อบรม ให้ความรู้ด้านการสำรวจและขุดเจาะน้ำบาดาลในกัมพูชา เรื่องราวในหนังสือ “6 เดือนในเขมร” ของนักธรณีวิทยาชาวไทยนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของกัมพูชาที่เผยให้เห็นถึงบริบทบรรยากาศด้านต่าง ๆ

  • 24 min
  หลบมุมอ่าน EP. 89: อิสรภาพที่ไม่สูญสลาย ในงานเขียน ศิลปะ และการสอน

  หลบมุมอ่าน EP. 89: อิสรภาพที่ไม่สูญสลาย ในงานเขียน ศิลปะ และการสอน

  การเป็นนักเขียนของ “ครูข้าว : รติรัตน์ รถทอง” เริ่มต้นจากการเข้าอบรมงานเขียนซึ่งมีจัดอบรมทั่วไป จนก้าวเข้าสู่การเป็นนักเขียนสารคดีช่วงระยะเวลาหนึ่ง การเขียนยังเป็นสิ่งที่เธอทำอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งงานเขียนประเภทเรื่องสั้น บทกวี นิยาย ประกวดตามเวทีประกวดต่าง ๆ ต่อมาเธอสนใจทำงานศิลปะจากความสนใจส่วนตัว จึงค้นพบการผสมผสานระหว่างชีวิตกับศิลปะ ว่าคือสิ่งที่ช่วยเยียวยาชีวิตไม่ต่างจากการทำงานเขียนที่เธอเคยทำก่อนหน้า

  ครูข้าวในฐานะการเป็นครูสอนและทำหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติในจังหวัดสมุทรสาคร แม้จะเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ออกแบบหลักสูตร ผู้สอน ผู้เรียน ด้านชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของกันและกัน

  • 23 min
  หลบมุมอ่าน EP. 88: งานเขียนทางประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติในลาว ค.ศ.1975-2010

  หลบมุมอ่าน EP. 88: งานเขียนทางประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติในลาว ค.ศ.1975-2010

  “งานเขียนทางประวัติศาสตร์ ประเภทชีวประวัติในลาว ค.ศ. 1975-2010 : สถานภาพความรู้” โดย รศ.ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ ได้เก็บรวบรวม จัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์งานเขียนประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน สปป.ลาว ช่วง ค.ศ. 1975-2010 เพื่อเปิดประเด็นให้มีการถกเถียงงานเขียนประเภทนี้ รวมทั้งเปิดแหล่งข้อมูลใหม่ในการศึกษาประวัติศาสตร์ลาวอีกประเภทหนึ่ง อันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นฐานข้อมูลลุ่มน้ำโขงศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาประวัติศาสตร์ลาวต่อไป

  งานวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์ เน้นการศึกษาจากเอกสารเป็นหลัก โดยเฉพาะหนังสือประเภทชีวประวัติทั้งที่เป็นบุคคลสำคัญในลาวและบุคคลธรรมดาที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลาว ค.ศ. 1975-2010 นับเป็นการเปิดพื้นที่ให้บุคคลหรือปัจเจกมีตัวตนในพื้นที่สาธารณะตั้งแต่เกิดจนตาย อย่างน้อยก็ได้มีเสียงในประวัติศาสตร์

  • 25 min
  หลบมุมอ่าน EP. 87: แนวคิดทางศาสนาเชนที่มีต่อตัวละครราวณะ

  หลบมุมอ่าน EP. 87: แนวคิดทางศาสนาเชนที่มีต่อตัวละครราวณะ

  ปอุมจริยะของวิมลสูริเป็นวรรณคดีเรื่อง “รามายณะ” ที่เก่าแก่ที่สุดของศาสนาเชนและมีอิทธิพลต่อรามายณะฉบับของศาสนาเชนฉบับอื่นที่แต่งขึ้นภายหลัง วรรณคดีเรื่องรามายณะของศาสนาเชนจัดอยู่ในวรรณคดีเรื่องเล่าประเภทปุราณะหรือจริตะ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแนวคิดศลากาปุรุษะซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับวีรบุรุษในศาสนาเชน วิทยานิพนธ์ “ลักษณะเด่นของตัวละครราวณะใน ปอุมจริยะ ของวิมลสูริ” โดย บุณฑริกา บุญโญ มุ่งศึกษาลักษณะเด่นของตัวละครราวณะในเรื่องปอุมจริยะ ซึ่งเป็นตัวละครปรปักษ์ของเรื่อง และศึกษาความสัมพันธ์ของแนวคิดทางศาสนาเชนที่มีต่อตัวละครราวณะ

  ศาสนาเชนและแนวคิดของศาสนาต่อตัวละครราวณะ, ความแตกต่างของรามายณะฉบับของศาสนาเชนกับพราหมณ์-ฮินดู, ความสัมพันธ์และความสำคัญ ของ ภาษาบาลี สันสกฤต ปรากฤต ต่อวรรณกรรม ศาสนา และการศึกษา

  • 24 min
  หลบมุมอ่าน EP. 86: อินโดนีเซียศึกษา

  หลบมุมอ่าน EP. 86: อินโดนีเซียศึกษา

  “อินโดนีเซีย: การวิเคราะห์แบบเรียน” เป็นผลงานจากการฝึกทำรายงานการวิจัย (นักศึกษา SEAS รุ่น 1 ในวิชาสัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทำความเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนผ่านการวิเคราะห์แบบเรียน ประวัติศาสตร์ และบริบทอื่น
  หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยงานวิจัย 3 เรื่องได้แก่
  เรื่องที่ 1 “การวางรากฐานเยาวชนแห่งชาติในหนังสือแบบเรียนภาษาอินโดนีเซียชั้นประถมศึกษาปีที่ 1” โดย วรรษมล พันธ์สัมฤทธิ์
  เรื่องที่ 2 “การเขียนประวัติศาสตร์ชาติอินโดนีเซียช่วงตกเป็นอาณานิคมในหนังสือแบบเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5” โดย จิราภรณ์ ทรงพระ
  เรื่องที่ 3 “การสร้างความทรงจำเกี่ยวกับซูการ์โนในหนังสือแบบเรียนสังคมศึกษา ประเทศอินโดนีเซีย” โดย ปรมาภรณ์ แสงแก่นสาร

  • 25 min
  หลบมุมอ่าน EP. 85: บาลีไวยากรณ์

  หลบมุมอ่าน EP. 85: บาลีไวยากรณ์

  พระมหาเพิ่มพูน สุขเวสโก สะท้อนให้ฟังถึงความสำคัญของภาษาบาลีที่มีต่อประวัติศาสตร์ พุทธศาสนา การศึกษาของพระสงฆ์และฆราวาสผ่านตำราบาลีจากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งหนึ่งในหนังสือที่ใช้ศึกษาภาษาบาลีของพระสงฆ์คือ “บาลีไวยากรณ์” พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมวชิรญาณวโรรส นอกจากนี้ภาษาบาลีมีความสำคัญในด้านเป็นรากหนึ่งทางภาษาเพื่อทำความเข้าใจภาษาไทยในปัจจุบัน และการส่งเสริมเพื่อทำความเข้าใจภาษาบาลีเพื่อไม่ถูกจำกัดเพียงแค่ในด้านพุทธศาสนา แต่ควรได้รับการเผยแผ่ไปยังเยาวรุ่นด้วยรูปแบบที่ทันสมัย

  ในด้านชีวิตบรรพชิตของพระมหาเพิ่มพูน มีแรงบันดาลใจหลายอย่างที่ทำให้หันเหชีวิตจากฆราวาสสู่การเป็นสงฆ์ในวัย 21 ปี ภาษาบาลีได้เปิดโลกทัศน์ทางภาษา ประวัติศาสตร์ สังคม และมีอุปการะต่อการศึกษาด้านภาษาของพระมหาเพิ่มพูนในเวลาต่อมา

  • 25 min

Customer Reviews

3.8 out of 5
26 Ratings

26 Ratings

Top Podcasts In TV & Film

Listeners Also Subscribed To