9 min

เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ๖ กัณฑ์จุลพน เทศน์มหาชาติ วัดสวนสันติธรรม

    • Buddhism

พรานเจตบุตรเชื้อเชิญให้พราหมณ์ชูชกบริโภคแล้ว ได้ให้กระบอกน้ำผึ้งและขาเนื้อย่างเพื่อเป็นเสบียงเดินทางต่อไป แล้วออกไปยืนชี้มือพรรณนาบอกหนทางและระยะทางที่จะไปสู่ที่ประทับของพระเวสสันดร พร้อมทั้งพรรณนาถึงภูเขา แมกไม้ ตลอดจนลำธารและปักษา อันมีในป่าหิมพานต์อย่างละเอียดละออให้แก่พราหมณ์ชูชก ด้วยความพาชื่อ ไม่ทันต่อเล่ห์เหลี่ยมกลลวงของพราหมณ์ยาจก แต่ก็เป็นเหตุให้พระเวสสันดรได้บำเพ็ญปุตตทาน อันเป็นทานบารมีอันยิ่งใหญ่ที่ให้บรรลุถึงซึ่งพระโพธิญาณ -- เทศน์มหาชาติ กัณฑ์จุลพน วันที่ 21 ธันวาคม 2561

พรานเจตบุตรเชื้อเชิญให้พราหมณ์ชูชกบริโภคแล้ว ได้ให้กระบอกน้ำผึ้งและขาเนื้อย่างเพื่อเป็นเสบียงเดินทางต่อไป แล้วออกไปยืนชี้มือพรรณนาบอกหนทางและระยะทางที่จะไปสู่ที่ประทับของพระเวสสันดร พร้อมทั้งพรรณนาถึงภูเขา แมกไม้ ตลอดจนลำธารและปักษา อันมีในป่าหิมพานต์อย่างละเอียดละออให้แก่พราหมณ์ชูชก ด้วยความพาชื่อ ไม่ทันต่อเล่ห์เหลี่ยมกลลวงของพราหมณ์ยาจก แต่ก็เป็นเหตุให้พระเวสสันดรได้บำเพ็ญปุตตทาน อันเป็นทานบารมีอันยิ่งใหญ่ที่ให้บรรลุถึงซึ่งพระโพธิญาณ -- เทศน์มหาชาติ กัณฑ์จุลพน วันที่ 21 ธันวาคม 2561

9 min

Top Podcasts In Buddhism