16 episodes

พระเวสสันดรเมื่อก่อนเป็นเรื่องสำคัญนะ เป็นงานบุญประจำปี ถ้าอีสานเรียกบุญผะเหวด มีทุกภาค ภาคกลางส่วนมากทำเดือน ๑๒
เวลาฟังเรื่องพระเวสสันดร ก็ได้ประโยชน์ตามสติปัญญา
เป็นบุญที่ทำยาก เพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ทำยาก เป็นงานใหญ่
ฟังเทศน์ติดต่อกัน ๑๓ กัณฑ์ในวันเดียว
ต้องใช้ความอดทนสูงในการฟัง
อะไรที่ต้องตั้งเจตนาแรง
ถ้าเป็นการทำความดี มันก็เป็นบุญที่แรง
ถ้าเจตนาทำบุญแรง อานิสงส์ก็แรง

-- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611223A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

เทศน์มหาชาติ วัดสวนสันติธรรม Dhamma.com

  • Buddhism
  • 5.0, 3 Ratings

พระเวสสันดรเมื่อก่อนเป็นเรื่องสำคัญนะ เป็นงานบุญประจำปี ถ้าอีสานเรียกบุญผะเหวด มีทุกภาค ภาคกลางส่วนมากทำเดือน ๑๒
เวลาฟังเรื่องพระเวสสันดร ก็ได้ประโยชน์ตามสติปัญญา
เป็นบุญที่ทำยาก เพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ทำยาก เป็นงานใหญ่
ฟังเทศน์ติดต่อกัน ๑๓ กัณฑ์ในวันเดียว
ต้องใช้ความอดทนสูงในการฟัง
อะไรที่ต้องตั้งเจตนาแรง
ถ้าเป็นการทำความดี มันก็เป็นบุญที่แรง
ถ้าเจตนาทำบุญแรง อานิสงส์ก็แรง

-- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611223A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

  เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ๑ กัณฑ์ทศพร

  เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ๑ กัณฑ์ทศพร

  พระนางผุสดีทรงมีผิวพรรณอันประเสริฐ พระบรมศาสดาทรงอาศัยเมืองกบิลพัสดุ์ ประทับอยู่ที่นิโครธาราม ตรัสปรารภฝนโบกขรพรรษดังนี้แล ในการกระทำกุศลทุกอย่าง จำต้องมีเจตนาตั้งความปรารถนา ตั้งจิตอธิษฐานบารมี เหมือนพระราชธิดาองค์ใหญ่ ทำบุญในพระวิปัสสีพุทธเจ้าแล้ว ทรงตั้งความปรารถนาขอเป็นมารดาของพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล พระนางเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะและปัญญา กระแสบุญที่ทรงบำเพ็ญอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ย่อมไหลเวียนจากภพนี้ไปสู่ภพหน้า พระนางได้ท่องเที่ยวอยู่ในมนุษยโลกและเทวโลกเป็นเวลาช้านาน ในที่สุด ได้เป็นพระพุทธมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ สมดังราชประสงค์ดังนี้ -- เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ทศพร วันที่ 21 ธันวาคม 2561

  • 11 min
  เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ๒ กัณฑ์หิมพานต์

  เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ๒ กัณฑ์หิมพานต์

  พระนางผุสดี เมื่อได้รับพร 10 ประการแล้ว เคลื่อนจากภพดาวดึงส์มาปฏิสนธิในพระครรภ์ของอัครมเหสีพระเจ้ามัททราช ประสูติแล้วได้พระนามว่า ผุสดี ตามพระนามเดิม เมื่อพระชนมายุ 16 ชันษา ได้รับราชาภิเษกเป็นพระมเหสีแห่งพระเจ้ากรุงสัญชัย ประสูติพระโอรสนามว่า เวสสันดร เป็นผู้มีอัธยาศัยในการให้ทาน เมื่อได้รับอภิเษกในราชสมบัติจากพระบิดาแล้ว ทรงประทานช้างมงคลชื่อปัจจัยนาค ให้แก่พราหมณ์กาลิงครัฐที่มาทูลขอ พระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ เป็นผู้ไม่อิ่มในการบริจาคทาน ทรงมีพระกรุณาต่อผู้กำลังประสบทุกข์ได้ยากด้วยน้ำพระเมตตา ทรงบำเพ็ญทานบารมีเสมือนหนึ่งภาชนะที่เต็มด้วยน้ำ เมื่อวางภาชนะนั้นคว่ำลง น้ำย่อมไม่เหลือขังติดอยู่ในภาชนะนั้น แม้ชาวสีพีโกรธแค้น พากันขับไล่พระองค์ออกจากพระนคร ก็ยังตระเตรียมเพื่อจะบริจาคสัตตสดกมหาทาน ก่อนจะออกเดินทางดังนี้แล -- เทศน์มหาชาติ กัณฑ์หิมพานต์ วันที่ 21 ธันวาคม 2561

  • 28 min
  เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ๓ ทานกัณฑ์

  เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ๓ ทานกัณฑ์

  พระนางผุสดีทราบข่าวพระโอรสถูกขับไล่ออกจากนคร ทรงตัดพ้อพระเจ้าสัญชัยและคร่ำครวญด้วยความห่วงใย และอาลัยทุกพระองค์ที่จะจากไป พระเจ้ากรุงสัญชัยเป็นกษัตริย์ที่เคารพต่อประเพณีธรรมในสีพีรัฐ ตรัสว่า แม้ลูกเวสสันดรจะเป็นที่รักกว่าชีวิตก็จำต้องทำ ส่วนพระเวสสันดรแม้จะถูกชาวสีพีขับไล่ ก็ยังขอเวลาเพื่อบริจาคสัตตสดกมหาทานก่อนจะออกจากพระนคร แม้ในระหว่างทางก็ยังได้พระราชทานม้าเทียมรถ และราชรถแก่พราหมณ์ที่ตามมาขอ ดำเนินต่อไปด้วยพระบาท ด้วยน้ำพระทัยที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ยาจกตามผู้ขอไม่เลือกหน้า ด้วยเมตตาบารมีจนต้องอุ้มพระโอรส และพระธิดาเดินทางต่อไป ทรงอดทนต่อความยากลำบาก อดกลั้นต่อความทุกข์ มีพระหทัยประหนึ่งพื้นแผ่นดินที่ไม่อึดอัด ไม่ระอา ไม่รู้สึกรังเกียจในสิ่งซึ่งมีทั้งสิ่งที่สะอาดและไม่สะอาดที่คนทิ้งลงมาด้วยขันติบารมี ทรงมุ่งบำเพ็ญทานบารมีเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นคง ในอธิษฐานบารมี ไม่ยอมปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปเลยแม้แต่น้อย เพราะเกรงว่าขณะเมื่อมีไทยธรรม แต่ไม่มีปฏิคาหก คือผู้รับทาน หรือขณะที่มีปฏิคาหก ผู้รับทาน แต่ไม่มีไทยธรรม ก็จะทำให้พลาดโอกาสจากการกระทำกุศลไป การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปด้วยประการอย่างนี้ -- เทศน์มหาชาติ ทานกัณฑ์ วันที่ 21 ธันวาคม 2561

  • 19 min
  เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ๕ กัณฑ์ชูชก

  เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ๕ กัณฑ์ชูชก

  พราหมณ์คนหนึ่งชื่อชูชก อยู่ในหมู่บ้านชื่อ ทุนนวิฏฐะ แคว้นกาลิงครัฐ เที่ยวภิกขาจารได้ทรัพย์ 100 กหาปณะ นำไปฝากไว้กับสกุลพราหมณ์แห่งหนึ่ง แล้วออกไปตระเวนหาทรัพย์อีก เมื่อชูชกจากไปเป็นเวลานาน สกุลพราหมณ์นั้นก็นำกหาปณะที่ชูชกฝากไว้ไปใช้จนหมด ภายหลังชูชกกลับมาขอทรัพย์คืน ก็ไม่สามารถจะคืนทรัพย์นั้นให้ได้ จึงยกธิดาชื่อนางอมิตตตาปนาให้แก่ชูชกเป็นสิ่งทดแทน ดังนี้เป็นต้น นางอมิตตตาปนาเป็นคนขยันขันแข็ง ทำหน้าที่ภรรยาที่ดี ทำให้หญิงทั้งหลายในหมู่บ้านถูกสามีต่อว่า ให้เอาเยี่ยงอย่างนางอมิตตตาปนาที่ปรนนิบัติชูชก หญิงเหล่านั้นจึงพากันกล่าวคำเสียดสี เย้ยหยันต่างๆ นาๆ จนนางอมิตตตาปนาไม่สามารถออกนอกบ้านได้ จึงบังคับให้พราหมณ์ชูชกไปขอพระชาลีและพระกัณหามาเป็นทาสทาสี ชูชกจำต้องเดินทางไปจวนจนใกล้จะถึงเขาวงกต ได้พบพรานเจตบุตร ซึ่งรู้ความประสงค์ของชูชก จึงขู่ว่าจะฆ่าให้ตาย แต่พราหมณ์กล่าวมุสาว่า ตนเป็นราชทูตของพระเจ้าสัญชัยให้มารับพระเวสสันดร พระนางมัทรีและราชนัดดาทั้งสองกลับสู่แคว้นสีพี พรานเจตบุตรหลงเชื่อ จึงบอกทางให้แก่พราหมณ์ชูชกด้วยความดีใจ ที่เข้าใจว่าทุกพระองค์จะได้กลับสู่พระนคร พราหมณ์ชูชกแม้จะเป็นยาจกเที่ยวขอทาน แต่ยาจกผู้นี้ก็เป็นส่วนที่เพิ่มพูนบารมีแก่พระเวสสันดร ให้มีโอกาสได้บำเพ็ญบารมีอันยิ่งใหญ่ดังนี้ -- เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ชูชก วันที่ 21 ธันวาคม 2561

  • 15 min
  เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ๔ กัณฑ์วนปเวสน์

  เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ๔ กัณฑ์วนปเวสน์

  พระเวสสันดร พระนางมัทรี ทอดพระเนตรเห็นชนทั้งหลายที่เดินสวนทางมา ตรัสถามทางที่จะไปวงกต ได้รับคำตอบว่า เขาวงกตยังอยู่อีกไกลมาก เป็นต้น พระเวสสันดรเสด็จดำเนินไปล่วงหนทางถึง 25 โยชน์ ภายในวันเดียว ก็ถึงเมืองเจตราช กษัตริย์เจตราชเป็นกษัตริย์ที่มีคุณธรรมสูงส่ง ทรงให้การต้อนรับปฏิสันถารด้วยไมตรีจิตอันงาม เมื่อทราบความเป็นมาแล้ว ทูลเชิญให้พระเวสสันดรเสวยราชสมบัติในแคว้นเจตรัฐด้วยความเต็มพระทัย พระเวสสันดรทรงปฏิเสธด้วยรักษาน้ำพระทัยของพระยาเจตรัฐ ตรัสว่าขออย่าให้ความบาดหมางระหว่างเจตรัฐและสีพีจะต้องเกิดขึ้นด้วยเหตุจากพระองค์เลย พระยาเจตราชจำต้องยอมด้วยเหตุผล ตามส่งเสด็จถึงทางที่จะเข้าป่าแล้วจึงกลับ มอบให้พรานเจตบุตรเป็นผู้นำทางและดูแลทุกข์ภัยให้ทุกพระองค์เสด็จถึงเขาวงกต เมื่อพระเวสสันดรเสด็จถึงเขาวงกต ทรงบรรพชาด้วยบริขารที่ท้าวสักกะประทาน ทรงบำเพ็ญศีลบารมี เนกขัมมบารมีในอาศรมที่พระวิสสุกรรมเนรมิตถวาย ส่วนพระนางมัทรีก็ทรงถือเพศดาบสินี เวลาต่อมาทรงให้พระราชโอรส พระราชธิดาถือเพศเป็นดาบสกุมาร กุมารี ทุกพระองค์ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ด้วยความสุขสงบภายในบรรณศาลาที่ท้าวสักกะประทาน -- เทศน์มหาชาติ กัณฑ์วนปเวสน์ วันที่ 21 ธันวาคม 2561

  • 18 min
  เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ๖ กัณฑ์จุลพน

  เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ๖ กัณฑ์จุลพน

  พรานเจตบุตรเชื้อเชิญให้พราหมณ์ชูชกบริโภคแล้ว ได้ให้กระบอกน้ำผึ้งและขาเนื้อย่างเพื่อเป็นเสบียงเดินทางต่อไป แล้วออกไปยืนชี้มือพรรณนาบอกหนทางและระยะทางที่จะไปสู่ที่ประทับของพระเวสสันดร พร้อมทั้งพรรณนาถึงภูเขา แมกไม้ ตลอดจนลำธารและปักษา อันมีในป่าหิมพานต์อย่างละเอียดละออให้แก่พราหมณ์ชูชก ด้วยความพาชื่อ ไม่ทันต่อเล่ห์เหลี่ยมกลลวงของพราหมณ์ยาจก แต่ก็เป็นเหตุให้พระเวสสันดรได้บำเพ็ญปุตตทาน อันเป็นทานบารมีอันยิ่งใหญ่ที่ให้บรรลุถึงซึ่งพระโพธิญาณ -- เทศน์มหาชาติ กัณฑ์จุลพน วันที่ 21 ธันวาคม 2561

  • 9 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Top Podcasts In Buddhism

Listeners Also Subscribed To