1 hr 3 min

เรื่องราวของรองเท้ามีเรื่อง | Sneaker On Sight EP46 Sneaker On Sight

    • Fashion & Beauty

เราซื้อรองเท้าจากอะไร? ตอบกำปั้นทุบดินเลยก็ซื้อเพราะประสิทธิภาพในการใช้งานน่ะสิ แต่เอาเข้าจริง รองเท้าผ้าใบคู่หนึ่งมันมีอะไรมากกว่านั้น ทั้งดีไซน์ที่สวยตรงใจ รวมถึง story เบื้องหลังงานดีไซน์ ที่เป็นอีกหนึ่งแรงที่ทำให้คนอยากสะสมมัน
Sneaker On Sight อีพีนี้เลยอยากชวนคุยถึงเรื่องราวเบื้องหลังของรองเท้าบางคู่ที่ยิ่งรู้ก็ยิ่งอยากเป็นเจ้าของมากขึ้นไปอีก
#SalmonPodcast #SneakerOnSight #รองเท้าผ้าใบLover
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

เราซื้อรองเท้าจากอะไร? ตอบกำปั้นทุบดินเลยก็ซื้อเพราะประสิทธิภาพในการใช้งานน่ะสิ แต่เอาเข้าจริง รองเท้าผ้าใบคู่หนึ่งมันมีอะไรมากกว่านั้น ทั้งดีไซน์ที่สวยตรงใจ รวมถึง story เบื้องหลังงานดีไซน์ ที่เป็นอีกหนึ่งแรงที่ทำให้คนอยากสะสมมัน
Sneaker On Sight อีพีนี้เลยอยากชวนคุยถึงเรื่องราวเบื้องหลังของรองเท้าบางคู่ที่ยิ่งรู้ก็ยิ่งอยากเป็นเจ้าของมากขึ้นไปอีก
#SalmonPodcast #SneakerOnSight #รองเท้าผ้าใบLover
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

1 hr 3 min