23 min

เล่าวันแรกของ Readery ร้านหนังสือออนไลน์ที่ใช้เรื่องเล่านำร่องธุรกิจ | DAY06 Day 1

    • Entrepreneurship

ร้านหนังสือออนไลน์ Readery เริ่มต้นวันแรกด้วยความรู้ทางธุรกิจ = 0
และจนถึงวันนี้ ทั้ง โจ้—อนุรุจน์ วรรณพิณ’ และ ‘เน็ต—นัฏฐกร ปา ระชัย’ สองผู้ก่อตั้งก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ใช้กฎทางธุรกิจใดๆ มาขับเคลื่อนการทำ Readery เลย แต่กลับพาให้ร้านหนังสือออนไลน์แห่งนี้เป็นมากกว่าเว็บขายหนังสือ แต่ยังทำทั้งรายการพอดแคสต์ ทั้งห้องเรียนการเขียนที่ชื่อว่า Rewrite
ไปฟังหนทางธุรกิจตั้งแต่วันแรกของ โจ้-เน็ต และการทำแบรนด์ในยุคดิจิทัล บนแพลตฟอร์มดิจิทัล แต่กลับมีความเป็นมนุษย์เสียจนทุกคนตกหลุมรัก
#SalmonPodcast #Day1Podcast #Day1 #นภษรศรีวิลาศ #น้องนอนในห้องลองเสื้อ #SalmonBooks #ContReading #Readery #Rewrite
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

ร้านหนังสือออนไลน์ Readery เริ่มต้นวันแรกด้วยความรู้ทางธุรกิจ = 0
และจนถึงวันนี้ ทั้ง โจ้—อนุรุจน์ วรรณพิณ’ และ ‘เน็ต—นัฏฐกร ปา ระชัย’ สองผู้ก่อตั้งก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ใช้กฎทางธุรกิจใดๆ มาขับเคลื่อนการทำ Readery เลย แต่กลับพาให้ร้านหนังสือออนไลน์แห่งนี้เป็นมากกว่าเว็บขายหนังสือ แต่ยังทำทั้งรายการพอดแคสต์ ทั้งห้องเรียนการเขียนที่ชื่อว่า Rewrite
ไปฟังหนทางธุรกิจตั้งแต่วันแรกของ โจ้-เน็ต และการทำแบรนด์ในยุคดิจิทัล บนแพลตฟอร์มดิจิทัล แต่กลับมีความเป็นมนุษย์เสียจนทุกคนตกหลุมรัก
#SalmonPodcast #Day1Podcast #Day1 #นภษรศรีวิลาศ #น้องนอนในห้องลองเสื้อ #SalmonBooks #ContReading #Readery #Rewrite
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

23 min