29 min

โรคมะเร็งในเด็ก แม้อายุน้อย ก็เสี่ยงเป็นได้ Feat. ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง | โรคภัยใคร่รู้ EP32 โรคภัยใคร่รู้

    • Science

มะเร็งไม่ได้เป็นโรคที่เกิดขึ้นในผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุอีกแล้ว แต่เปอร์เซ็นต์การเกิดขึ้นของโรคมะเร็งในเด็ก ก็มีเช่นกัน 
ไปฟัง ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง หนึ่งในอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งในเด็กเป็นอย่างมาก มาพูดคุยเรื่องสาเหตุ การตรวจ และการรักษามะเร็งในเด็กกันอย่างละเอียด ในอีพีนี้ของโรคภัยใคร่รู้
#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

มะเร็งไม่ได้เป็นโรคที่เกิดขึ้นในผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุอีกแล้ว แต่เปอร์เซ็นต์การเกิดขึ้นของโรคมะเร็งในเด็ก ก็มีเช่นกัน 
ไปฟัง ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง หนึ่งในอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งในเด็กเป็นอย่างมาก มาพูดคุยเรื่องสาเหตุ การตรวจ และการรักษามะเร็งในเด็กกันอย่างละเอียด ในอีพีนี้ของโรคภัยใคร่รู้
#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

29 min

Top Podcasts In Science

ฟัง-มัน-เล่า
WiTcast
Hidden Brain
KornKT
BBC World Service
PRX and Greater Good Science Center