8 min

ไปเจอหนังสือมาเล่มนึง EP.11 เหมารวม | จริง ๆ แล้วโลกดีขึ้นทุกวั‪น‬ ไปเจอหนังสือมาเล่มนึง’s Podcast

    • Books

ไปเจอหนังสือมาเล่มนึง's Podcastแบ่งปันเรื่องราวจากหนังสือ... ที่ไปเจอมาเล่มนึง กับแอดโอ๊ค
ว่าคนเรามักเข้าใจทุกอย่างผิดไปด้วยสัญชาติญาณแห่งการเหมารวมสัญชาติญาณที่ 6 ใน 10 จากหนังสือ Factfulness จริง ๆ แล้วโลกดีขึ้นทุกวัน

ไปเจอหนังสือมาเล่มนึง's Podcastแบ่งปันเรื่องราวจากหนังสือ... ที่ไปเจอมาเล่มนึง กับแอดโอ๊ค
ว่าคนเรามักเข้าใจทุกอย่างผิดไปด้วยสัญชาติญาณแห่งการเหมารวมสัญชาติญาณที่ 6 ใน 10 จากหนังสือ Factfulness จริง ๆ แล้วโลกดีขึ้นทุกวัน

8 min