11 min

ไปเจอหนังสือมาเล่มนึง EP.8 วิกฤตคนล้นโลก | จริง ๆ แล้วโลกดีขึ้นทุกวั‪น‬ ไปเจอหนังสือมาเล่มนึง's Podcast

    • Books

ไปเจอหนังสือมาเล่มนึง's Podcast
แบ่งปันเรื่องราวจากหนังสือ... ที่ไปเจอมาเล่มนึง กับแอดโอ๊ค


ว่าด้วยสัญชาติญาณแห่งเส้นตรง
สัญชาติญาณที่ 3 ใน 10 ที่ทำให้เรามองโลกผิดไปจากความเป็นจริง
จากหนังสือ Factfulness จริง ๆ แล้วโลกดีขึ้นทุกวัน

ไปเจอหนังสือมาเล่มนึง's Podcast
แบ่งปันเรื่องราวจากหนังสือ... ที่ไปเจอมาเล่มนึง กับแอดโอ๊ค


ว่าด้วยสัญชาติญาณแห่งเส้นตรง
สัญชาติญาณที่ 3 ใน 10 ที่ทำให้เรามองโลกผิดไปจากความเป็นจริง
จากหนังสือ Factfulness จริง ๆ แล้วโลกดีขึ้นทุกวัน

11 min