27 min

#7 SOFT TALK ‣ มอง LGBTQ ยังไง? Soft Talk

    • Comedy

ในขณะที่โลกหมุนไป เรากลับสงสัยว่า ทุกวันนี้ยังมีการเหยียดเพศทางเลือกกันอีกหรือ?

ในขณะที่โลกหมุนไป เรากลับสงสัยว่า ทุกวันนี้ยังมีการเหยียดเพศทางเลือกกันอีกหรือ?

27 min

Top Podcasts In Comedy