68 episodes

"เรื่องราวรอบตัว ฟังง่ายๆได้สาระ"
โดย..ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CCARC CMU CCARC CMU

  • Education

"เรื่องราวรอบตัว ฟังง่ายๆได้สาระ"
โดย..ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  EP.68 ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักบริการวิชาการ

  EP.68 ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักบริการวิชาการ

  วิทยากร... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันติ โชคถวาย  รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ดำเนินรายการ... นางสาวศุภวรรณ  ขำเจริญ
  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • 16 min
  EP.67 ศูนย์บริการผู้เกษียณอายุ มช. ให้บริการสวัสดิการต่างๆ ด้านงานบุคคล และงานคลัง

  EP.67 ศูนย์บริการผู้เกษียณอายุ มช. ให้บริการสวัสดิการต่างๆ ด้านงานบุคคล และงานคลัง

  วิทยากร... ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


  ดำเนินรายการ... นางสาวศุภวรรณ  ขำเจริญ
  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • 14 min
  EP.66 คณะศึกษาศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาประถมศึกษา รุ่นที่

  EP.66 คณะศึกษาศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาประถมศึกษา รุ่นที่

  วิทยากร... รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
  นายพิเชษฐ์ ชวลิตอมรพงศ์  นักศึกษาจากโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์

  ดำเนินรายการ... นางสาวศุภวรรณ  ขำเจริญ
  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • 15 min
  EP.65 มช. CAMT ร่วมกับ BAAK จับมือ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดตัวระบบ Home Isolation สำหรับดูแลผู้ป่วยCOVID-19 ที่บ

  EP.65 มช. CAMT ร่วมกับ BAAK จับมือ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดตัวระบบ Home Isolation สำหรับดูแลผู้ป่วยCOVID-19 ที่บ

  วิทยากร... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล  
  หัวหน้ากลุ่มวิจัยความเป็นเลิศด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
  อาจารย์ประจำวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มช.

  ดำเนินรายการ... นางสาวศุภวรรณ  ขำเจริญ
  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • 17 min
  EP.64 มช. พัฒนางานวิจัย-นวัตกรรม และบทบาทเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Netwo

  EP.64 มช. พัฒนางานวิจัย-นวัตกรรม และบทบาทเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Netwo

  วิทยากร... รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์  
  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ดำเนินรายการ... นางสาวศุภวรรณ  ขำเจริญ
  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • 17 min
  EP.63 มช.ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% ลดภาระค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

  EP.63 มช.ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% ลดภาระค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

  วิทยากร... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา
  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ดำเนินรายการ... นางสาวศุภวรรณ  ขำเจริญ
  ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • 15 min

Top Podcasts In Education