43 min

Drama Finisher EP11 : การทำงานกับคนต่าง ‘GEN’ ยังไงไม่ให้เกิดดราม่า Drama Finisher PODCAST

    • Self Help

การทำงานกับคนต่าง ‘GEN’ เป็นหนึ่งในปัญหาดราม่ายอดนิยมขององค์กร เพราะแต่ละวัยก็มีความคิดที่ต่างกัน พอมาทำงานด้วยกันก็ย่อมจะเกิดปัญหาดราม่าได้ง่ายอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นวิธีทำงาน การแสดงความเคารพ การพูดจาล้อเล่นกัน ซึ่งก็ต้องอาศัยความเข้าใจกันมากเลยทีเดียว

เอพิโสดนี้ครูเปิ้ลจะพามาคุยถึงปัญหาและทำความเข้าใจระหว่าง ‘GEN’ ให้มากขึ้นว่า ช่องว่างระหว่างวัย ทำงานด้วยกันอย่างไรไม่ให้ดราม่า

การทำงานกับคนต่าง ‘GEN’ เป็นหนึ่งในปัญหาดราม่ายอดนิยมขององค์กร เพราะแต่ละวัยก็มีความคิดที่ต่างกัน พอมาทำงานด้วยกันก็ย่อมจะเกิดปัญหาดราม่าได้ง่ายอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นวิธีทำงาน การแสดงความเคารพ การพูดจาล้อเล่นกัน ซึ่งก็ต้องอาศัยความเข้าใจกันมากเลยทีเดียว

เอพิโสดนี้ครูเปิ้ลจะพามาคุยถึงปัญหาและทำความเข้าใจระหว่าง ‘GEN’ ให้มากขึ้นว่า ช่องว่างระหว่างวัย ทำงานด้วยกันอย่างไรไม่ให้ดราม่า

43 min

Top Podcasts In Self Help