21 min

EP.02 Genderless เมื่อมนุษย์ไม่อาจนิยามด้วยเพ‪ศ‬ The Future Sight by ผศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล

    • Business

ยุคนี้เพศเป็นปัจจัยที่เลื่อนไหลมากขึ้นเรื่อยๆ ภาพจำว่าผู้ชายต้องแบบนั้นผู้หญิงต้องแบบนี้กลายเป็นเรื่องตกยุคสมัย รวมถึงการเติบโตขึ้นของตลาดกลุ่ม LGBT ทำให้สินค้ากับแบรนด์ต่างๆ ล้วนได้รับผลกระทบจากเทรนด์นี้ทั้งหมดไปฟัง ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล เล่าถึงเทรนด์ Genderless และผลกระทบทั้งด้านสังคมที่ต้องพูดตามตรงว่ามีทั้งที่ยอมรับและไม่ยอมรับเทรนด์นี้ รวมถึงการปรับตัวของแบรนด์ต่างๆ หากไม่ต้องการตกขบวนเทรนด์#SalmonPodcast #TheFutureSight #Genderless #กุลเชษฐ์มงคล

ยุคนี้เพศเป็นปัจจัยที่เลื่อนไหลมากขึ้นเรื่อยๆ ภาพจำว่าผู้ชายต้องแบบนั้นผู้หญิงต้องแบบนี้กลายเป็นเรื่องตกยุคสมัย รวมถึงการเติบโตขึ้นของตลาดกลุ่ม LGBT ทำให้สินค้ากับแบรนด์ต่างๆ ล้วนได้รับผลกระทบจากเทรนด์นี้ทั้งหมดไปฟัง ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล เล่าถึงเทรนด์ Genderless และผลกระทบทั้งด้านสังคมที่ต้องพูดตามตรงว่ามีทั้งที่ยอมรับและไม่ยอมรับเทรนด์นี้ รวมถึงการปรับตัวของแบรนด์ต่างๆ หากไม่ต้องการตกขบวนเทรนด์#SalmonPodcast #TheFutureSight #Genderless #กุลเชษฐ์มงคล

21 min

Top Podcasts In Business

THE STANDARD
THE STANDARD
moneybuffalo
ลงทุนศาสตร์