17 min

EP.65 มช. CAMT ร่วมกับ BAAK จับมือ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดตัวระบบ Home Isolation สำหรับดูแลผู้ป่วยCOVID-19 ที่‪บ‬ CCARC CMU

    • Education

วิทยากร... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล  
หัวหน้ากลุ่มวิจัยความเป็นเลิศด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
อาจารย์ประจำวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มช.

ดำเนินรายการ... นางสาวศุภวรรณ  ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากร... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล  
หัวหน้ากลุ่มวิจัยความเป็นเลิศด้านระบบปฏิบัติการฝังตัวและโมบายแอปพลิเคชันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
อาจารย์ประจำวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มช.

ดำเนินรายการ... นางสาวศุภวรรณ  ขำเจริญ
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17 min

Top Podcasts In Education