30 min

EP04 Grocery ซื้อของให้ได้ศัพท‪์‬ กวน Thing English

    • Language Learning

ทั้งคุณเต้คุณคริสต่างก็เป็นพ่อบ้านกันทั้งนั้น ฉะนั้น การไป Groceries หรือร้านขายของชำ เพื่อซื้อของเข้าบ้านเนี่ย เป็นเรื่องคุ้นเคยกันดีวันนี้ ‘กวน Thing English’ ก็ขอมาสาธยายศัพท์ที่พบเจอกันในร้านสะดวกซื้อเหล่านี้ ว่าจะมีอะไรบ้าง ตั้งแต่ประตูหน้าร้านยันแคชเชียร์ ยันชั้นวาง ยันฉลากหมดอายุ#SalmonPodcast #กวนThingEnglish #เต้สุผจญ #สุผจญกลิ่นสุวรรณ #คริสโตเฟอร์ไรท์
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

ทั้งคุณเต้คุณคริสต่างก็เป็นพ่อบ้านกันทั้งนั้น ฉะนั้น การไป Groceries หรือร้านขายของชำ เพื่อซื้อของเข้าบ้านเนี่ย เป็นเรื่องคุ้นเคยกันดีวันนี้ ‘กวน Thing English’ ก็ขอมาสาธยายศัพท์ที่พบเจอกันในร้านสะดวกซื้อเหล่านี้ ว่าจะมีอะไรบ้าง ตั้งแต่ประตูหน้าร้านยันแคชเชียร์ ยันชั้นวาง ยันฉลากหมดอายุ#SalmonPodcast #กวนThingEnglish #เต้สุผจญ #สุผจญกลิ่นสุวรรณ #คริสโตเฟอร์ไรท์
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

30 min