40 min

EP07 Geopolitics การเมืองเรื่องภูมิศาสตร‪์‬ The Future Sight by ผศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล

    • Business

การเมืองของโลกแบ่งฝั่งอีกครั้งในยุคนี้ ในอดีตเราล้วนเคยผ่านโลกการเมืองที่แบ่งเป็นฝักฝ่าย และในยุคนี้ก็เช่นกันที่มีการพูดถึงภูมิศาสตร์การเมืองระหว่างฝั่งสหรัฐอเมริกา และฝั่งจีนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของแนวคิดเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องทางพิกัดภูมิศาสตร์อีกด้วย อีพีนี้ ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล จึงชวน ดร.ประพีร์ อภิชาติสกล อุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย มาพูดคุยกันเรื่องการเมืองฝั่งอเมริกาที่อาจกระทบมาถึงประเทศจีนรวมถึงไทยอีกด้วย#SalmonPodcast #TheFutureSight #StrategicForesight #กุลเชษฐ์มงคล
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

การเมืองของโลกแบ่งฝั่งอีกครั้งในยุคนี้ ในอดีตเราล้วนเคยผ่านโลกการเมืองที่แบ่งเป็นฝักฝ่าย และในยุคนี้ก็เช่นกันที่มีการพูดถึงภูมิศาสตร์การเมืองระหว่างฝั่งสหรัฐอเมริกา และฝั่งจีนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของแนวคิดเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องทางพิกัดภูมิศาสตร์อีกด้วย อีพีนี้ ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล จึงชวน ดร.ประพีร์ อภิชาติสกล อุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย มาพูดคุยกันเรื่องการเมืองฝั่งอเมริกาที่อาจกระทบมาถึงประเทศจีนรวมถึงไทยอีกด้วย#SalmonPodcast #TheFutureSight #StrategicForesight #กุลเชษฐ์มงคล
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

40 min

Top Podcasts In Business

Mission To The Moon Media
THE STANDARD
ต้อง กวีวุฒิ
longtunman
Mission To The Moon Media
THE STANDARD