32 min

EP07 Taxi! ภาษากับการส่งค‪น‬ กวน Thing English

    • Language Learning

Yellow Cab! Taxi! Motor Cy Win! เย้ย! ไม่ใช่แล้ว อันนี้มันภาษาอังกฤษแบบไทยๆหลายคนอาจเคยพบเจอปัญหาเวลาเดินทางไปต่างประเทศแล้วสั่งแท็กซี่ที่นั่นไม่ค่อยจะถูก อีพีนี้ #เต้คริส เลยจะเอาคลังศัพท์ และประสบการณ์สนุกๆ กับเหล่าแท็กซี่มาเม้าท์มอยแบบยียวนกวน Thing จริงๆ เลย ให้ฟังกัน#SalmonPodcast #กวนThingEnglish #เต้สุผจญ #สุผจญกลิ่นสุวรรณ #คริสโตเฟอร์ไรท์
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Yellow Cab! Taxi! Motor Cy Win! เย้ย! ไม่ใช่แล้ว อันนี้มันภาษาอังกฤษแบบไทยๆหลายคนอาจเคยพบเจอปัญหาเวลาเดินทางไปต่างประเทศแล้วสั่งแท็กซี่ที่นั่นไม่ค่อยจะถูก อีพีนี้ #เต้คริส เลยจะเอาคลังศัพท์ และประสบการณ์สนุกๆ กับเหล่าแท็กซี่มาเม้าท์มอยแบบยียวนกวน Thing จริงๆ เลย ให้ฟังกัน#SalmonPodcast #กวนThingEnglish #เต้สุผจญ #สุผจญกลิ่นสุวรรณ #คริสโตเฟอร์ไรท์
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

32 min