23 min

EP08 De-urbanization ปรากฏการณ์คนหนีเมือ‪ง‬ The Future Sight by ผศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล

    • Business

ก่อนหน้านี้คือยุคของเทรนด์ Urbanization ที่รวมศูนย์ความเจริญเข้ามาที่หัวเมืองใหญ่ และคนทุกสารทิศก็เข้ามาใช้ชีวิตกันในอาณาเขตนั้นThe Future Sight อีพีนี้ ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล จะชวนเราไปรู้จักเทรนด์ De-urbanization ที่เกิดจากความไม่สะดวกสบายในความหนาแน่นของเมือง จนคนหลายกลุ่มเริ่มจะ ‘หนีเมือง’ ไปใช้ชีวิตในส่วนอื่นของประเทศและกระจายความเจริญไปพื้นที่อื่นบ้าง#SalmonPodcast #TheFutureSight #StrategicForesight #กุลเชษฐ์มงคล
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

ก่อนหน้านี้คือยุคของเทรนด์ Urbanization ที่รวมศูนย์ความเจริญเข้ามาที่หัวเมืองใหญ่ และคนทุกสารทิศก็เข้ามาใช้ชีวิตกันในอาณาเขตนั้นThe Future Sight อีพีนี้ ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล จะชวนเราไปรู้จักเทรนด์ De-urbanization ที่เกิดจากความไม่สะดวกสบายในความหนาแน่นของเมือง จนคนหลายกลุ่มเริ่มจะ ‘หนีเมือง’ ไปใช้ชีวิตในส่วนอื่นของประเทศและกระจายความเจริญไปพื้นที่อื่นบ้าง#SalmonPodcast #TheFutureSight #StrategicForesight #กุลเชษฐ์มงคล
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

23 min

Top Podcasts In Business

THE STANDARD
longtunman
THE STANDARD
ต้อง กวีวุฒิ
โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์
nopadolstory