33 min

EP08 Electrical Machine เครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีภาษาอังกฤ‪ษ‬ กวน Thing English

    • Language Learning

สินค้าชนิดหนึ่งที่มีภาษาอังกฤษให้เราอ่านกันแน่ๆ คือสินค้าจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านี่แหละ ไม่ว่าจะชื่อ ฉลาก ใบคู่มือการใช้ ฯลฯอีพีนี้พี่คริสและพี่เต้ พาชาวกวน Thingฯ ไปเดินแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วฟังกันว่ามีศัพท์อะไรบ้างที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากสินค้าเหล่านี้#SalmonPodcast #กวนThingEnglish #เต้สุผจญ #สุผจญกลิ่นสุวรรณ #คริสโตเฟอร์ไรท์
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

สินค้าชนิดหนึ่งที่มีภาษาอังกฤษให้เราอ่านกันแน่ๆ คือสินค้าจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านี่แหละ ไม่ว่าจะชื่อ ฉลาก ใบคู่มือการใช้ ฯลฯอีพีนี้พี่คริสและพี่เต้ พาชาวกวน Thingฯ ไปเดินแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วฟังกันว่ามีศัพท์อะไรบ้างที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากสินค้าเหล่านี้#SalmonPodcast #กวนThingEnglish #เต้สุผจญ #สุผจญกลิ่นสุวรรณ #คริสโตเฟอร์ไรท์
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

33 min