28 min

EP13 Interdisciplinary เมื่อการเรียนรู้ไม่ยึดติดกับคณ‪ะ‬ The Future Sight by ผศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล

    • Business

ดูเหมือนความสำคัญของการเรียนเป็นวิชาชีพจะค่อนข้างลดลงไปกว่าสมัยก่อน เทรนด์การเรียนการสอนในยุคใหม่ดูจะเน้นสายทักษะมากขึ้นว่าเราต้องการเรียนทักษะอะไรให้สำเร็จเพื่อนำไปใช้ ทั้งนี้ก็สะท้อนลักษณะงานที่เน้นรับพนักงานจากทักษะที่ต้องการมากกว่าวุฒิทางการศึกษาที่สำเร็จมา

ไปฟังเทรนด์ Interdisciplinary หรือสหวิทยาการ ที่อาจลดทอนความสำคัญของการอยู่เป็นคณะศึกษาลง แม้อาจไม่ถึงขั้นยุบคณะทิ้ง แต่ก็เปิดกว้างทางการเรียนรู้มากกว่าเดิม

#SalmonPodcast #TheFutureSight #StrategicForesight #กุลเชษฐ์มงคล #Interdisciplinary #สหวิทยาการ

ดูเหมือนความสำคัญของการเรียนเป็นวิชาชีพจะค่อนข้างลดลงไปกว่าสมัยก่อน เทรนด์การเรียนการสอนในยุคใหม่ดูจะเน้นสายทักษะมากขึ้นว่าเราต้องการเรียนทักษะอะไรให้สำเร็จเพื่อนำไปใช้ ทั้งนี้ก็สะท้อนลักษณะงานที่เน้นรับพนักงานจากทักษะที่ต้องการมากกว่าวุฒิทางการศึกษาที่สำเร็จมา

ไปฟังเทรนด์ Interdisciplinary หรือสหวิทยาการ ที่อาจลดทอนความสำคัญของการอยู่เป็นคณะศึกษาลง แม้อาจไม่ถึงขั้นยุบคณะทิ้ง แต่ก็เปิดกว้างทางการเรียนรู้มากกว่าเดิม

#SalmonPodcast #TheFutureSight #StrategicForesight #กุลเชษฐ์มงคล #Interdisciplinary #สหวิทยาการ

28 min

Top Podcasts In Business