20 min

EP02 : 400 กรัม จำให้แม่‪น‬ ดีแน่แค่กินผัก

    • Nutrition

Ep.02 นี้พญ.ช่อทิพย์ นาถสุภา พัฒนะศรี ที่ปรึกษาโครงการกินผักผลไม้ดี สสส. จะบอกเล่าสถิติของโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือด และมะเร็ง ที่นอกจากจะมีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นแล้วอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยลดลงด้วย และการกินผักและผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม (4ขีด) จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคเหล่านี้ได้อย่างไร และยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ลดอัตราการตาย และอีกสารพัด ไปติดตามกันเลยค่ะ#ดีแน่แค่กินผัก

Ep.02 นี้พญ.ช่อทิพย์ นาถสุภา พัฒนะศรี ที่ปรึกษาโครงการกินผักผลไม้ดี สสส. จะบอกเล่าสถิติของโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือด และมะเร็ง ที่นอกจากจะมีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นแล้วอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยลดลงด้วย และการกินผักและผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม (4ขีด) จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคเหล่านี้ได้อย่างไร และยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ลดอัตราการตาย และอีกสารพัด ไปติดตามกันเลยค่ะ#ดีแน่แค่กินผัก

20 min