43 min

EP37 คณะราษฎรกับมรดกประวัติศาสตร์ที่อยากลืมแต่กลับจ‪ำ‬ Why It MATTERs NOW คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

    • News

24 มิถุนายน ที่ผ่านมา คือวันครบรอบ 88 ปี ของการปักหมุดหมายสำคัญของระบอบประชาธิปไตยในไทย เมื่อในปี 2475 คณะราษฎรประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครอง เน้นย้ำอำนาจของ ‘ราษฎร’ และเริ่มลงมือพัฒนาบ้านเมืองต่างๆ ตามแนวทางที่วางไว้แม้ผ่านมาหลายสิบปี วันนี้ชื่อของคณะราษฎรได้กลับมาสู่พื้นที่สื่อมวลชนอีกครั้ง พร้อมมรดกต่างๆ มากมายที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน วันนี้หวี พงศ์พิพัฒน์ จาก The MATTER จะชวนโจ้ นทธัญ แสงไชย จาก Salmon Podcast คุยเรื่องประวัติศาสตร์ที่ใกล้ตัวเราที่สุด แต่กลับได้รับการเล่าขานน้อยที่สุดเหตุการณ์หนึ่งของไทย#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

24 มิถุนายน ที่ผ่านมา คือวันครบรอบ 88 ปี ของการปักหมุดหมายสำคัญของระบอบประชาธิปไตยในไทย เมื่อในปี 2475 คณะราษฎรประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครอง เน้นย้ำอำนาจของ ‘ราษฎร’ และเริ่มลงมือพัฒนาบ้านเมืองต่างๆ ตามแนวทางที่วางไว้แม้ผ่านมาหลายสิบปี วันนี้ชื่อของคณะราษฎรได้กลับมาสู่พื้นที่สื่อมวลชนอีกครั้ง พร้อมมรดกต่างๆ มากมายที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน วันนี้หวี พงศ์พิพัฒน์ จาก The MATTER จะชวนโจ้ นทธัญ แสงไชย จาก Salmon Podcast คุยเรื่องประวัติศาสตร์ที่ใกล้ตัวเราที่สุด แต่กลับได้รับการเล่าขานน้อยที่สุดเหตุการณ์หนึ่งของไทย#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

43 min

Top Podcasts In News

THE STANDARD
BBC World Service
sondhitalk
THE STANDARD
The MATTER
VOA