34 min

EP53 14 ตุลาฯ หวนมาอีกครั้ง กับประวัติศาสตร์ที่ไม่อยากให้ซ้ำเดิ‪ม‬ Why It MATTERs NOW คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

    • News

ข่าวที่ร้อนแรงที่สุดในสัปดาห์นี้ กับการชุมนุมของกลุ่ม ‘คณะราษฎร 2563’ ที่โจ้ - นทธัญ Station Director ของ Salmon Podcast และหวี - พงศ์พิพัฒน์ บรรณาธิการอาวุโส The MATTER อยากชวนมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์

การพูดถึงอดีตคือการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงปัจจุบันฉันใด เหตุการณ์การปะทะกันทางแนวคิดในประเทศไทยก็ฉันนั้น เราสามารถเรียนรู้อะไรจากอดีตที่ผ่านมาได้บ้าง เพื่อให้อนาคตที่มุ่งไป ต่างออกไปจากอดีตและปัจจุบัน ฟังเรื่องราวการชุมนุมครั้งนั้น และครั้งนี้ได้ ใน Why It MATTERs เอพิโสดนี้

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

ข่าวที่ร้อนแรงที่สุดในสัปดาห์นี้ กับการชุมนุมของกลุ่ม ‘คณะราษฎร 2563’ ที่โจ้ - นทธัญ Station Director ของ Salmon Podcast และหวี - พงศ์พิพัฒน์ บรรณาธิการอาวุโส The MATTER อยากชวนมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์

การพูดถึงอดีตคือการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงปัจจุบันฉันใด เหตุการณ์การปะทะกันทางแนวคิดในประเทศไทยก็ฉันนั้น เราสามารถเรียนรู้อะไรจากอดีตที่ผ่านมาได้บ้าง เพื่อให้อนาคตที่มุ่งไป ต่างออกไปจากอดีตและปัจจุบัน ฟังเรื่องราวการชุมนุมครั้งนั้น และครั้งนี้ได้ ใน Why It MATTERs เอพิโสดนี้

#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

34 min

Top Podcasts In News

THE STANDARD
BBC World Service
sondhitalk
THE STANDARD
The Economist
The New York Times