37 min

EP55 เลือกตั้งอเมริกา เข้าคูหาสะท้านโล‪ก‬ Why It MATTERs NOW คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณ

    • News

3 พฤศจิกายนนี้ เป็นวาระเลือกตั้งครั้งใหม่ของสหรัฐอเมริกา ที่ทำให้หลายประเทศต้องจับตามอง ด้วยความเป็นมหาอำนาจของสหรัฐอเมริกา และท่าทีระหว่างประเทศที่จะสะท้อนจากผู้นำประเทศอย่างประธานาธิบดี การมีผู้นำเป็นโดนัลด์ ทรัมป์ หรือโจ ไบเดน ก็มีผลกระทบอย่างแน่นอน
ไปฟังการวิเคราะห์และรายละเอียดของนโยบายฝ่ายต่างๆ รวมถึงบรรยากาศและกุลยุทธ์การเลือกตั้งของทั้งฝั่งรีพับลิกันและเดโมแครต กับเอิน - กรุณพร แห่ง The MATTER ในอีพีนี้กัน
#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

3 พฤศจิกายนนี้ เป็นวาระเลือกตั้งครั้งใหม่ของสหรัฐอเมริกา ที่ทำให้หลายประเทศต้องจับตามอง ด้วยความเป็นมหาอำนาจของสหรัฐอเมริกา และท่าทีระหว่างประเทศที่จะสะท้อนจากผู้นำประเทศอย่างประธานาธิบดี การมีผู้นำเป็นโดนัลด์ ทรัมป์ หรือโจ ไบเดน ก็มีผลกระทบอย่างแน่นอน
ไปฟังการวิเคราะห์และรายละเอียดของนโยบายฝ่ายต่างๆ รวมถึงบรรยากาศและกุลยุทธ์การเลือกตั้งของทั้งฝั่งรีพับลิกันและเดโมแครต กับเอิน - กรุณพร แห่ง The MATTER ในอีพีนี้กัน
#SalmonPodcast #TheMATTER #WhyItMATTERs

37 min

Top Podcasts In News

THE STANDARD
BBC World Service
THE STANDARD
sondhitalk
The MATTER
The New York Times