57 min

EP60 Time Theory ทฤษฎีเพี้ยนของกาลเวล‪า‬ Untitled Case

    • True Crime

((ระดับความ Disturb: 0 กะโหลก))

พอมีกระแสหนัง TENET ก็ถึงเวลาพูดถึงทฤษฎีความบิดเบี้ยวของกาลเวลาแล้วล่ะ มีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องเวลามาเป็นเวลานานแล้ว ว่าจริงๆ แล้วเวลาไม่ได้เดินทางเป็นเส้นตรงจากอดีตไปอนาคตเหมือนที่เรารู้สึก แต่ใน condition บางอย่าง เวลาอาจเดินทางย้อนหลัง หรือกลับไปกลับมาก็เป็นได้

ไปฟังสองเรื่องราวกับหลายทฤษฎีเรื่องเวลาจากยชและธัญ ว่าเรื่องลี้ลับจากความบิดเบี้ยวของกาลเวลามันมีอะไรได้บ้าง

#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ #TENET
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

((ระดับความ Disturb: 0 กะโหลก))

พอมีกระแสหนัง TENET ก็ถึงเวลาพูดถึงทฤษฎีความบิดเบี้ยวของกาลเวลาแล้วล่ะ มีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องเวลามาเป็นเวลานานแล้ว ว่าจริงๆ แล้วเวลาไม่ได้เดินทางเป็นเส้นตรงจากอดีตไปอนาคตเหมือนที่เรารู้สึก แต่ใน condition บางอย่าง เวลาอาจเดินทางย้อนหลัง หรือกลับไปกลับมาก็เป็นได้

ไปฟังสองเรื่องราวกับหลายทฤษฎีเรื่องเวลาจากยชและธัญ ว่าเรื่องลี้ลับจากความบิดเบี้ยวของกาลเวลามันมีอะไรได้บ้าง

#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ #TENET
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

57 min

Top Podcasts In True Crime

Untitled Case
Salmon Podcast
File Not Found
Mission To Pluto Media
Mistery มิศวง
มิศวง Mistery
ชวนดูดะ
ชวนดูดะ
Crime Junkie
audiochuck
Rotten Mango
Stephanie Soo & Ramble