57 min

EP60 Time Theory ทฤษฎีเพี้ยนของกาลเวล‪า‬ Untitled Case

    • True Crime

((ระดับความ Disturb: 0 กะโหลก))

พอมีกระแสหนัง TENET ก็ถึงเวลาพูดถึงทฤษฎีความบิดเบี้ยวของกาลเวลาแล้วล่ะ มีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องเวลามาเป็นเวลานานแล้ว ว่าจริงๆ แล้วเวลาไม่ได้เดินทางเป็นเส้นตรงจากอดีตไปอนาคตเหมือนที่เรารู้สึก แต่ใน condition บางอย่าง เวลาอาจเดินทางย้อนหลัง หรือกลับไปกลับมาก็เป็นได้

ไปฟังสองเรื่องราวกับหลายทฤษฎีเรื่องเวลาจากยชและธัญ ว่าเรื่องลี้ลับจากความบิดเบี้ยวของกาลเวลามันมีอะไรได้บ้าง

#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ #TENET
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

((ระดับความ Disturb: 0 กะโหลก))

พอมีกระแสหนัง TENET ก็ถึงเวลาพูดถึงทฤษฎีความบิดเบี้ยวของกาลเวลาแล้วล่ะ มีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องเวลามาเป็นเวลานานแล้ว ว่าจริงๆ แล้วเวลาไม่ได้เดินทางเป็นเส้นตรงจากอดีตไปอนาคตเหมือนที่เรารู้สึก แต่ใน condition บางอย่าง เวลาอาจเดินทางย้อนหลัง หรือกลับไปกลับมาก็เป็นได้

ไปฟังสองเรื่องราวกับหลายทฤษฎีเรื่องเวลาจากยชและธัญ ว่าเรื่องลี้ลับจากความบิดเบี้ยวของกาลเวลามันมีอะไรได้บ้าง

#SalmonPodcast #UntitledCase #ยชธัญ #TENET
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

57 min

Top Podcasts In True Crime

Salmon Podcast
ชวนดูดะ
Mission To Pluto Media
มิศวง Mistery
ไปรษณีย์ไทย x Salmon Podcast
Wondery