8 min

Family Wealth Planning EP3 :  ส่งต่อมรดกแบบมีกลยุทธ ไม่ทิ้งภาระภาษีให้ลูกหลา‪น‬ SCB Podcast

    • Investing

เมื่อเจ้ามรดกตัดสินใจส่งต่อมรดกให้แก่ลูกหลาน ผลของการส่งต่อไปยังผู้รับจะมีภาระภาษีอย่างไร สินทรัพย์ประเภทใดที่ไม่ต้องเสียภาษีการรับมรดก และเราสามารถใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการภาษีการรับมรดกอย่างไรได้บ้าง เพื่อให้ลูกหลานหรือคนที่เราอยากส่งต่อ ไม่ต้องแบกรับภาระภาษีและยังช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการส่งต่อมรดก หาทุกคำตอบได้ใน Family Wealth Planning EP3 จากผู้เชี่ยวชาญของ SCB PRIVATE BANKING
เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้า SCB PRIVATE BANKING
#SCBWealth #SCBPrivateBanking #FamilyOffice #FamilyWealthPlanning

เมื่อเจ้ามรดกตัดสินใจส่งต่อมรดกให้แก่ลูกหลาน ผลของการส่งต่อไปยังผู้รับจะมีภาระภาษีอย่างไร สินทรัพย์ประเภทใดที่ไม่ต้องเสียภาษีการรับมรดก และเราสามารถใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการภาษีการรับมรดกอย่างไรได้บ้าง เพื่อให้ลูกหลานหรือคนที่เราอยากส่งต่อ ไม่ต้องแบกรับภาระภาษีและยังช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการส่งต่อมรดก หาทุกคำตอบได้ใน Family Wealth Planning EP3 จากผู้เชี่ยวชาญของ SCB PRIVATE BANKING
เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้า SCB PRIVATE BANKING
#SCBWealth #SCBPrivateBanking #FamilyOffice #FamilyWealthPlanning

8 min