59 min

Flo แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่เริ่มต้นด้วยดีไซน์ลงท้ายด้วยธุรกิจ | Day 1 EP17 Day 1

    • Entrepreneurship

จากเก้าอี้ที่มีจุดเริ่มต้นจากงานธีสิส กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทุกคาเฟ่ต้องมี สู่แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เตะตา โดยดีไซเนอร์ทายาทรุ่น 3 ของโรงงานเฟอร์นิเจอร์อายุกว่า 20 ปี อย่าง นรุตม์ ปิติทรงสวัสดิ์ 
ที่เริ่มต้นแบรนด์ Flo จากการอยากทำงานดีไซน์ที่ตนชอบ มาสู่การทำงานบริหารที่มากขึ้นเรื่อยๆ จนพูดได้ว่าเรียนรู้จากการเรียนบริหารและการทำงานมากมาย
#SalmonPodcast #Day1Podcast #Day1 #นภษรศรีวิลาศ #น้องนอนในห้องลองเสื้อ #SalmonBooks #ContReading #FloFurniture
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

จากเก้าอี้ที่มีจุดเริ่มต้นจากงานธีสิส กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทุกคาเฟ่ต้องมี สู่แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เตะตา โดยดีไซเนอร์ทายาทรุ่น 3 ของโรงงานเฟอร์นิเจอร์อายุกว่า 20 ปี อย่าง นรุตม์ ปิติทรงสวัสดิ์ 
ที่เริ่มต้นแบรนด์ Flo จากการอยากทำงานดีไซน์ที่ตนชอบ มาสู่การทำงานบริหารที่มากขึ้นเรื่อยๆ จนพูดได้ว่าเรียนรู้จากการเรียนบริหารและการทำงานมากมาย
#SalmonPodcast #Day1Podcast #Day1 #นภษรศรีวิลาศ #น้องนอนในห้องลองเสื้อ #SalmonBooks #ContReading #FloFurniture
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

59 min