15 min

IEC02 Next Station In-Ear Cinema

    • Fiction

ทุกครั้งที่ขึ้นรถไฟแล้วรู้สึกว่านั่งเท่าไหร่ก็ไม่ถึงสถานีต่อไปสักทีคุณอาจไม่รู้ว่าเมื่อถึง “Next station” คุณจะพบกับอะไร —— In-Ear Cinema หลับตาภาพยนตร์ #002“Next Station” #InEarCinema #หลับตาภาพยนตร์ #SalmonPodcast #NextStation

ทุกครั้งที่ขึ้นรถไฟแล้วรู้สึกว่านั่งเท่าไหร่ก็ไม่ถึงสถานีต่อไปสักทีคุณอาจไม่รู้ว่าเมื่อถึง “Next station” คุณจะพบกับอะไร —— In-Ear Cinema หลับตาภาพยนตร์ #002“Next Station” #InEarCinema #หลับตาภาพยนตร์ #SalmonPodcast #NextStation

15 min

Top Podcasts In Fiction