21 min

พูดถึงแฟนเก่าได้แบบไม่รู้สึกอะไร ถือว่า มุ้ปอร หรือยัง | EP16 I'm ทราย, Thank You

    • Personal Journals

พูดถึงเขาอยู่ได้ ก็เลิกกันไปตั้งนานแล้ว เมื่อไหร่จะมุ้ปอร (Move on) สักที เอ้า! ก็คนมันมีอดีตร่วมกันมา จะให้ลืมไปเฉยๆเหมือนกดปุ่มรีเซ็ทก็ใช่เรื่อง แล้วแค่ไหนมันถึงจะเรียกว่ามุ้ปอรได้แล้วล่ะ? อีพีนี้ทรายก็จะมาตอบถึงนิยามความมุ้ปอรในแบบฉบับของทรายเองให้ฟังกัน
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

พูดถึงเขาอยู่ได้ ก็เลิกกันไปตั้งนานแล้ว เมื่อไหร่จะมุ้ปอร (Move on) สักที เอ้า! ก็คนมันมีอดีตร่วมกันมา จะให้ลืมไปเฉยๆเหมือนกดปุ่มรีเซ็ทก็ใช่เรื่อง แล้วแค่ไหนมันถึงจะเรียกว่ามุ้ปอรได้แล้วล่ะ? อีพีนี้ทรายก็จะมาตอบถึงนิยามความมุ้ปอรในแบบฉบับของทรายเองให้ฟังกัน
#SalmonPodcast #ImทรายThankYou #ทรายเจริญปุระ
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

21 min