12 episodes

Podcast by PTip

Learn เพลิน เพลิน PTip

  • Education
  • 5.0 • 2 Ratings

Podcast by PTip

  Learn Plern Plern_Ep 11 (Harassment ไม่ใช่เรื่องฮา)

  Learn Plern Plern_Ep 11 (Harassment ไม่ใช่เรื่องฮา)

  Learn Plern Plern_Ep 11 (Harassment ไม่ใช่เรื่องฮา) by PTip

  • 19 min
  Learn Plern Plern Ep.10 (Plagiarism ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ หยวน ๆ)

  Learn Plern Plern Ep.10 (Plagiarism ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ หยวน ๆ)

  Learn Plern Plern Ep.10 (Plagiarism ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ หยวน ๆ) by PTip

  • 13 min
  Learn Plern Plern_Ep 9. (เรื่อง Classic ที่ต้องเล่าซ้ำ )

  Learn Plern Plern_Ep 9. (เรื่อง Classic ที่ต้องเล่าซ้ำ )

  Learn Plern Plern_Ep 9. (เรื่อง Classic ที่ต้องเล่าซ้ำ ) by PTip

  • 14 min
  Learn Plern Plern_EP.8 (Redesign และ Rebound สู่ IaH)

  Learn Plern Plern_EP.8 (Redesign และ Rebound สู่ IaH)

  Learn Plern Plern_EP.8 (Redesign และ Rebound สู่ IaH) by PTip

  • 23 min
  Learn Plern Plern_Ep.7 (ให้รู้จักประเมินตนเอง และตั้งคำถามให้เป็น)

  Learn Plern Plern_Ep.7 (ให้รู้จักประเมินตนเอง และตั้งคำถามให้เป็น)

  Learn Plern Plern_Ep.7 (ให้รู้จักประเมินตนเอง และตั้งคำถามให้เป็น) by PTip

  • 17 min
  Learn Plern Plern_Ep.6 (Reflect Reflect Reflect)

  Learn Plern Plern_Ep.6 (Reflect Reflect Reflect)

  Learn Plern Plern_Ep.6 (Reflect Reflect Reflect) by PTip

  • 15 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Education