10 min

MBP EP77 | SMEs และ Startup บริหารความเสี่ยงอย่างไร เพื่อให้รอดพ้นทุกวิกฤต ‪?‬ Money Buffalo Podcast

    • Investing

การเริ่มต้นธุรกิจสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างมากก็คือ "เงินลงทุน" ธุรกิจจะรอดหรือไม่ ก็วัดกันตรงที่ว่าเงินก้อนนี้ถูกใช้ไปกับอะไรบ้าง ซึ่ง Podcast ใน EP นี้ จะมาเล่าและแนะนำการเริ่มต้นบริหารและจัดการความเสี่ยงสำหรับธุรกิจ SMEs และ Startup ให้ทุกคนได้ฟังกัน..ใครที่สนใจ HP Subscription สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่ https://store.hp.com/th-th/default/business-subscription หรือโทร เบอร์ 1800-01-2215

การเริ่มต้นธุรกิจสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างมากก็คือ "เงินลงทุน" ธุรกิจจะรอดหรือไม่ ก็วัดกันตรงที่ว่าเงินก้อนนี้ถูกใช้ไปกับอะไรบ้าง ซึ่ง Podcast ใน EP นี้ จะมาเล่าและแนะนำการเริ่มต้นบริหารและจัดการความเสี่ยงสำหรับธุรกิจ SMEs และ Startup ให้ทุกคนได้ฟังกัน..ใครที่สนใจ HP Subscription สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่ https://store.hp.com/th-th/default/business-subscription หรือโทร เบอร์ 1800-01-2215

10 min

Top Podcasts In Investing