20 min

MC377 เทคนิคโน้มน้าวใจคน สกิลสำคัญของคนประสบความสำเร็‪จ‬ CREATIVE TALK podcast

    • Business

คนเก่งคือคนที่สามารถบอกให้คนอื่นทำให้ตามที่ตนต้องการได้ แล้วเราจะทำจริง ๆ ได้อย่างไร อีพีนี้มีคำตอบ

คนเก่งคือคนที่สามารถบอกให้คนอื่นทำให้ตามที่ตนต้องการได้ แล้วเราจะทำจริง ๆ ได้อย่างไร อีพีนี้มีคำตอบ

20 min

Top Podcasts In Business